Dan­ske ak­tier ramt af hi­sto­risk ma­ve­pu­ster

BT - - NYHEDER -

KURS­FALD Det dan­ske C20 Cap in­deks luk­ke­de i går med det stør­ste en­dags­fald i in­dek­sets hi­sto­rie på 5,4 pro­cent i kurs 904,79. Et så dra­ma­tisk fald er ik­ke set på in­dek­set, der blev etab­le­ret i 2011, si­den au­gust sid­ste år, hvor C20 Cap luk­ke­de med et fald på 4,65 pro­cent.

Det er samt­li­ge af in­dek­sets ty­ve ak­tier, der har ta­get en tur nedad og er endt i rødt ved luk­ke­tid.

Men værst en­der ak­tie­hand­len for me­di­ci­nal­virk­som­he­den Gen­mab, der fal­der me­re end 11 pro­cent. Kæm­pe Vest­as- fald Og­så Vest­as, der li­ge­som DSV og Pan­dora frem­læg­ger års­regn­skab tirs­dag, en­der med klø. For Vest­as bli­ver det til et fald på næ­sten 10 pro­cent, mens DSV fal­der 7,7 pro­cent, og Pan­dora fal­der li­ger un­der Det er nog­le vold­som­me sce­ner. Det nær­mer sig pa­ni­k­ag­ti­ge til­stan­de på mar­ke­det for­kla­ring på de dra­ma­ti­ske fald. I ste­det pe­ger han på, at der er en gen­nem­gå­en­de nervø­si­tet på mar­ke­det.

» Jo­brap­por­ten fre­dag var til den sva­ge si­de, men der var go­de ele­men­ter, så den kan ik­ke ud­lø­se det i sig selv. Va­luta­re­ser­ver­ne i Ki­na faldt hel­ler ik­ke så me­get som ven­tet, « si­ger Martin Munk med hen­vis­ning til nøg­le­tal fra USA og Ki­na.

De dan­ske ak­tier er da hel­ler ik­ke ale­ne om at ta­ge det sto­re fald. Græ­ske ak­tier i kri­se Samt­li­ge eu­ro­pæ­i­ske ak­tie­in­deks slut­ter i rødt og teg­ner et dystert bil­le­de af man­da­gens ak­tie­han­del. Værst ser det ud for de græ­ske ak­tier, som fal­der med me­re end 10 pro­cent.

Kurs­fal­de­ne kom­mer på et tids­punkt, hvor olie­pri­ser­ne fort­sat lig­ger me­get lavt, sam­ti­dig med at usik­ker­he­den om den ki­ne­si­ske øko­no­mi rå­der.

CAP- in­dek­set har ek­si­ste­ret si­den novem­ber 2011, og i mod­sæt­ning til C20 kan in­gen ak­tie væg­te me­re end 20 pro­cent i in­dek­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.