Ja, in­gen ta­ger an­svar for al­vor­li­ge fejl

BT - - DEBAT - Vid­ne til an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den

JA­LEH TA­VAKO­LI

respek­ta­belt for de eft er­lad­te og sam­fun­det, at man eft er an­gre­be­ne på Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn la­ver en po­li­tirap­port, hvor man ik­ke in­drøm­mer at ha­ve be­gå­et fejl - og at man hel­ler ik­ke po­li­tisk in­drøm­mer at ha­ve be­gå­et fejl. Der var en PET- chef, der blev fy­ret. Men det er ik­ke nok ba­re at fy­re en per­son, hvis off ent­lig­he­den ik­ke får svar på, hvad der gik galt. Der

Man er er et po­li­tisk an­svar, som ik­ke er ble­vet pla­ce­ret. Tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster Met­te

fal­det Fre­de­rik­sen ( S) sag­de, at der var ta­le

i sik­ker­hed­s­om en ny ty­pe ger­nings­mand. Men hav­de man fulgt med i ra­di­ka­li­se­rin­gen

ar­bej­dets i is­la­mi­sti­ske mil­jø­er og ta­get høj­de for an­gre­bet på Char­lie Heb­do, kend­te vær­ste fæl­de: man godt til den slags men­ne­sker. at va­nen ta­ger over

DET ER IK­KE

of­fi ci­el­le Dan­mark skyl­der Dan Uzans eft er­lad­te en und­skyld­ning for hans død. Man kan al­tid væ­re bag­klog, men man skul­le som mini­mum ha­ve ind­ført ud­gangs­for­bud eft er det før­ste an­greb. I ste­det var der et myl­der af men­ne­sker, der gik i by­en en lør­dag aft en. Det er jo sinds­sygt. Det jø­di­ske sam­fund måt­te fl ere gan­ge hi­ve fat i po­li­ti­et for at få den mini­mums­be­skyt­tel­se, de fi k. Men det bur­de jo væ­re po­li­tiets op­ga­ve at for­tæl­le, hvor al­vor­lig si­tu­a­tio­nen var og få Dan Uzan fj er­net. Det ske­te ik­ke, og så skal man som mini­mum in­drøm­me, at man har be­gå­et fejl, for­di man ik­ke hav­de for­stå­et voldsom­he­den af si­tu­a­tio­nen. Og jeg ved jo sta­dig ik­ke, om man har lært af det.

JEG ME­NER, DET

in­gen grund til at tviv­le på myn­dig­he­der­ne. An­gre­be­ne sid­ste år er en tra­ge­die for al­le, og det ko­ste­de og­så en PET- chef job­bet. Den eft er­føl­gen­de eft er­forsk­ning var frem­ra­gen­de, og man har ud­for­met en ræk­ke læ­rings­punk­ter på grund af sa­gens al­vor­li­ge ka­rak­ter. Og der­u­d­over lig­ger det me­get dybt i de per­so­ner, der har an­sva­ret for de her ting, at va­nen al­drig igen må ta­ge over. Så tværtimod har jeg fuld til­lid til, at an­sva­ret for sik­ker­he­den kan over­la­des til po­li­ti­et og eft er­ret­ning­s­tje­ne­sten.

MEN DER ER

sker en ter­r­or­hand­ling, ta­ger fryg­ten over. Fryg­tens før­ste off er er for­nuft en. Det lukre­rer IS og høj­re­ek­stre­mi­sti­ske kred­se af til at ska­be po­la­ri­se­ring i de ve­st­li­ge sam­fund.

HVER GANG DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.