Nej, va­ne­tænk­ning ta­ger al­drig over igen

BT - - DEBAT - Tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef for PET

HANS JØR­GEN BON­NI­CH­SEN

sket no­get som helst de man­ge gan­ge, Lars Vil­ks hav­de be­søgt Dan­mark, før han be­søg­te Kr­udt­tøn­den. Så der er in­gen tvivl om, at man fra et rent sik­ker­heds­mæs­sigt syns­punkt er fal­det i sik­ker­heds­ar­bej­dets vær­ste fæl­de: at va­nen ta­ger over. Man la­ve­de kun en in­dre – og ik­ke en yd­re – be­vogt­ning af Kr­udt­tøn­den. Så man var ik­ke i stand til at for­hin­dre Omar El- Hus­se­in i at fl yg­te. PET hav­de den næst­hø­je­ste na­tio­na­le trus­sels­vur­de­ring på det giv­ne tids­punkt. Men ved trus­sels­vur­de­rin­gen til ar­ran­ge­men­tet på Kr­udt­tøn­den tog va­nens magt over, og man glem­te at ind­dra­ge an­gre­bet på Char­lie Heb­do må­ne­den in­den.

DER VAR IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.