Kurs mod godt fj ern­syn

BT - - DEBAT -

Iaft en blæn­der TV2 op for tred­je sæ­son af ’ Kurs mod fj er­ne ky­ster’. En af de hø­jest kva­li­tets­ra­te­de pro­gram­se­ri­er i dansk tv- hi­sto­rie og et stort se­er­tals­hit for sta­tio­nen. Med god grund. De ekso­ti­ske ka­mera­gan­ge fra Bo­un­ty- land, familielykke og even­tyr ud over det sæd­van­li­ge, ud­længsel og rej­sedrøm­me som løft estang – en åben­lys guds ga­ve til pri­me­ti­me- fj ern­syn. Skal nok spa­re jer for tv- an­mel­del­sen i kom­men­tar­form. El­ler for den sags skyld for en ne­kro­log over far­fa­ren til pro­jek­tet, der an­spo­re­de mig til en så­kaldt bin­ge- watch henover we­e­ken­den, når man strea­mer li­ge lov­lig læn­ge på et en­kelt tv- show. For det var en Tro­els Klø­ve­dal- over­skrift : ’ Nu gør det ik­ke no­get, hvis jeg dør,’ der trak mig til­ba­ge i fa­mi­li­e­nav­nets uni­vers. Ik­ke at far­far Tro­els er på dø­de­ns rand, men me­re hans ud­tryk­te for­nem­mel­se af at ha­ve slut­tet end­nu en ring eft er end­nu en tur på van­det med Nord­ka­pe­ren og op­ta­gel­ser til al­le os lidt læn­ge­re op­pe i åre­ne ov­re på TV2 Fri.

PA­NE­LET på sin plads at hyl­de livs­kraft en, for­tæl­lin­gens TV- hånd­værk og den go­de ide, der kan tryl­le­bin­de dan­sker­ne...

VERDENSHAVSHIPPIEN OG DEN aka­de­misk re­bel, der ik­ke gad sli­de buk­se­rø­ven på en sko­le­bænk, men fo­re­trak sek­stant, rust­ham­mer og prak­tisk sø­mand­skab som aff yrings­ram­pe for sin ung­doms drøm­me og ud­ga­ve af kol­lek­ti­vet, som og­så bi­o­gr­afl ær­re­det har sit op­gør med i ti­den. Med avis­ar­tik­ler, bog­ud­gi­vel­ser, fored­rag og tv- ud­sen­del­ser som plat­form for en på man­ge må­der og ude­fra set mis­un­del­ses­vær­dig le­ve­vej. Hvis man li­ge ser bort fra en om­fat­ten­de ar­bejds­byr­de og kno­fed­tet i man­da­tet til at ud­bre­de sig som lyk­kens smed i off ent­lig for­stand. SELV KLAM­RE­DE JEG mig ger­ne som 17- årig med an­tyd­nings­vis hjemve fra et ud­veks­lings­op­hold i USA uden internet og Sky­pe til en bogryg med Klø­ve­dal- sig­na­tur. Og så­dan har vi al­le vo­res op­væksts føl­ge­s­ven­de. Men at se dem over­le­ve­ret så ge­ne­røst i ge­ne­ra­tio­ner til søn og bør­ne­børn for åben skærm og ko­ral­rev kan næ­sten ik­ke gå galt. NU ER MIK­KEL Beha Eri­ch­sen så langt­fra ale­ne et pro­dukt af sin fars ud­fa­ren­de væ­sen. Mo­de­ren og sted­fa­ren tog li­ge­le­des tu­ren på kryds og tværs af ver­dens­ha­ve­ne, som ru­ste­de søn­ni­ke til rej­sen. Mens Mik­kels se­ne­re hu­stru, Ma­ri­an, dat­ter af en sejl­ma­ger og med eget ung­dom­stræskib i hav­nen, bi­dra­ger i li­ge så ful­de

Kurt Las­sen, Ja­leh Ta­vako­li ( se ’ Kontrovers’) me­ner, at po­li­ti­ker­ne ik­ke har ta­get trus­len fra ra­di­kal is­la­mis­me al­vor­ligt. Har hun en po­in­te?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.