Ski­fe­ri­en er re

BT - - NYHEDER -

NU SNER DET ... Ski­bril­ler­ne skal pud­ses, og de lan­ge un­der­buk­ser fin­des frem af gem­mer­ne, for nu kom­mer sne­en. Det så sort ud i be­gyn­del­sen af ski­sæ­so­nen med tø­vejr og regn­by­ger fle­re ste­der, men nu fal­der der en hvid dy­ne af sne over Al­per­ne. Fle­re ski­ste­der, blandt an­det i Østrig og Sve­ri­ge, har lidt un­der hø­je tem­pe­ra­tu­rer og ba­re pi­ster. De man­ge tu­sin­de dan­ske­re, der al­le­re­de har be­stilt ski­fe­rie, kan nu ån­de let­tet op, for vej­r­prog­no­ser­ne lover sne fra 1500 me­ters høj­de og op­ef­ter. Frank Ni­el­sen er me­te­o­r­o­log hos Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut, og han spår al­pint vejr i den­ne og næ­ste uge for de man­ge skig­la­de gæ­ster.

» Det ser ud til at bli­ve rig­tig godt i uge syv. Der fal­der en mas­se sne over al­per­ne nu og igen i we­e­ken­den. I be­gyn­del­sen af næ­ste uge ser det ud til at kla­re op, så der kan væ­re mu­lig­hed for et par rig­tig flot­te da­ge med høj­tryk, sol og ny­fal­den sne, « si­ger han. Sne­fald red­der pi­ster­ne Mel­lem 100.000 og 120.000 dan­ske­re spæn­der ski­e­ne på i uge syv. Det an­slår Ras­mus Skov, di­rek­tør i skis­port. dk.

Dan­sker­ne kan godt glæ­de sig, me­ner han, for al­le de klas­si­ske desti­na­tio­ner: Det nord­li­ge Nor­ge og Sve­ri­ge, Østrig, Frank­rig og Ita­li­en bli­ver al­le red­det på mål- stre­gen af det se­ne­ste vin­ter­vejr.

» I mi­ne øj­ne bli­ver det en helt per­fekt uge syv. De sid­ste 10- 14 da­ge har tem­pe­ra­tu­ren væ­ret pænt høj med regn­by­ger og brun smat- sne man­ge lav­t­lig­gen­de ste­der, men hel­dig­vis når det at ven­de med frost og mas­ser af læk­ker ny sne til vin­ter­fe­ri­en, « si­ger Ras­mus Skov.

Det står dog sta­dig sløjt til med ski­fø­ret en­kel­te ste­der, og her skal man se langt ef­ter hvi­de trætop­pe.

» Det ser be­stemt ik­ke loven­de ud i Harzen og Win­ter­berg i Tys­kland. Selv­om om om­rå­der­ne lig­ger hø­je­re end Dan­mark, er der sta­dig alt for lidt sne på pi­ster­ne. Og i Syds­ve­ri­ge, for ek­sem­pel Val­lå­sen, pis­ser det sta­dig ned, så her reg­ner sne­en væk, « si­ger Ras­mus Skov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.