Man­ge bol­de i luf­ten

BT - - NYHEDER -

TV

TV- SE­RIE ’ Ba­de­ho­tel­let’ 6: 7 ******

på dø­ren i al­ler­sid­ste øje­blik. Og da de to her­rer bag­ef­ter sad ved hin­an­dens si­de, kun­ne man næ­sten mær­ke let­tel­sen i luf­ten.

An­der­le­des skidt gik det dog for Edwar Wey­se selv.

På grund af upas­sen­de op­før­sel over ad­skil­li­ge un­ge sku­e­spil­le­rin­der blev han så­le­des på­lagt 11 års tvun­gen or­lov fra te­a­tret i Kø­ben­havn.

Men li­ge­som fle­re an­dre af fru An­der­sens som­mer­gæ­ster fik mod­gan­gen det go­de frem i Wey­se.

Så­le­des er den før så snob­be­de grev Dit­mar ( Mads Wil­le) ble­vet helt med­gø­r­lig. Og for­hol­det til hans kom­men­de eks­ko­ne Aman­da ( Ama­lie Dol­lerup) var i af­tes helt rø­ren­de. Og ef­ter at ha­ve få­et den kol­de skul­der af Ama­lie er ar­ki­tek­ten Max Berg­gren og­så ble­vet ad­skil­li­ge gra­der sø­de­re.

Men det sjet­te ud af tred­je sæ­sons i alt syv af­snit var ik­ke ba­re sjov og bal­la­de. Der var og­så mas­ser af ro­man­tik.

Så­le­des blom­stre­de kær­lig­he­den stil­le og sødt frem imel­lem ho­te­le­jer Fru An­der­sen ( Bo­dil Jør­gen­sen) og Fies far, der net­op er flyt­tet ind i hu­set ved si­den af. Ef­ter ny suc­ces på for­ret­nings­fron­ten blev gros­se­rer Ge­org Mad­sen ( Lars Rant­he) igen vild med ko­nen Te­re­se ( An­ne Lou­i­se Has­sig). Og til al­ler­sidst fik vi og­så håb for sel­ve­ste grev Dit­mars kær­lig­heds­liv. Man­den med se­ri­ens flot­te­ste over­skæg blev nem­lig in­vi­te­ret på nø­gen­bad­ning i må­neskin af Max’ ven, re­k­la­me­teg­ne­ren Phi­lip ( Si­gurd le Dous).

Alt ty­der på end­nu en fol­ke­lig tri­umf for Stig Thors­boe og Han­na Lund­blads skøn­ne hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.