En mand, der gjor­de en for­skel

BT - - NAVNE -

NE­KRO­LOG Karl Ot­to. Al­le i land­da­gen i Ki­el var på for­navn med den tid­li­ge­re man­ge­åri­ge land­dags­mand for Syds­lesvigsk Væl­ger­for­e­ning ( SSW). Nu er Karl Ot­to Mey­er død, han blev 87 år. Han dø­de søn­dag aft en i sit hjem i Sko­vlund i nær­he­den af Flens­borg, skri­ver Flens­borg Avis.

Karl Ot­te Mey­er var en mand og en po­li­ti­ker, der gjor­de en for­skel. Så­dan lød det fra hans afl øser i Slesvig- Hol­stens del­statspar­la­ment An­ke Spo­oren­donk, da han blev 80 år.

» Han har lagt fun­da­men­tet for, at min­dre­tal­let i dag er en po­li­tisk og kul­tu­rel fak­tor i Slesvig- Hol­sten, som in­gen kan kom­me udenom. «

For Karl Ot­to Mey­er kæm­pe­de Syds­lesvigsk Væl­ger­for­e­nings sag ene mand i land­da­gen i Ki­el i næ­sten 25 år – fra 1971 til 1996. Fra 1963 til 1985 var han sam­ti­dig che­fre­dak­tør for min­dre­tal­lets avis, Flens­borg Avis, og des­u­den i 15 år for­mand for Syds­lesvigsk Væl­ger­for­e­ning ( SSV). Afh ørt af Gesta­po som 13- årig Karl Ot­to Mey­er vok­se­de op i et dansk­sin­det hjem nær Flens­borg. Blot 13 år gam­mel kom han til af­hø­ring hos na­zi­ster­nes hem­me­li­ge po­li­ti Gesta­po, og tre år se­ne­re blev han sendt af sted til ar­bejd­s­tje­ne­ste i det be­sat­te Po­len. Si­den de­ser­te­re­de han i ja­nu­ar 1945 fra den ty­ske vær­ne­magt og til­slut­te­de sig den dan­ske mod­stands­be­væ­gel­se.

Han tog læ­rerek­sa­men i Dan­mark og var i 13 år skole­le­der for den dan­ske sko­le i lands­by­en Sko­vlund vest for Flens­borg, dog afb rudt af to års sus­pen­de­ring, for­di han hav­de talt imod tysk genop­rust­ning.

Med sin skar­pe tun­ge og po­li­ti­ske tæft gjor­de han si­den først lo­kal­po­li­tisk og se­ne­re del­statspo­li­tisk kar­ri­e­re i Syds­lesvigsk Væl­ger­for­e­ning. Iføl­ge Flens­borg Avis lå det i kor­te­ne, at Karl Ot­to Mey­er skul­le bli­ve po­li­ti­ker.

Karl Ot­to Mey­er blev i 1949 gift med Ma­rie, der dø­de i 2011. Karl Ot­to Mey­er kom sig al­drig helt over ta­bet af sin hu­stru, skri­ver Flens­borg Avis. Dog hav­de de man­ge børn, bør­ne­børn og ol­debørn en stor plads i hans hjer­te. Han er bl. a. ble­vet til­delt Kaj Munk- pri­sen og Den Berlingske Fonds Hæ­der­spris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.