’ De slår mig ihjel, hvis jeg si­ger for me­get’

BT - - TV/RADIO - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

på dansk hed­der ’ Va­len­tin og de tu­sin­de pla­ne­ters im­pe­ri­um’.

Fil­men har iføl­ge sku­e­spil­le­ren et bud­get på in­tet min­dre end 180 mil­li­o­ner dol­lar og in­stru­e­res af Luc Bes­son (’ Det fem­te ele­ment’, ’ Leon’ og ’ Ta­ken’- fi lme­ne .

» Jeg må desvær­re ik­ke si­ge så me­get om min rol­le. De slår mig ihjel, hvis jeg si­ger for me­get, « joker sku­e­spil­le­ren og træk­ker en fi nger hen over sin hals.

Ale­xan­dre Wil­lau­me må så­le­des ik­ke af­slø­re de­tal­jer­ne om sin an­del i sci­en­ce fi ction- sa­ga­en om Lin­da og Va­len­tin, men iføl­ge im­db. com er bå­de Cli­ve Owen, mo­del­len og sku­e­spil­le­ren Ca­ra De­le­ving­ne og san­ge­r­in­den Ri­han­na al­le­re­de på rol­le­li­sten.

» Jeg er med, men jeg ved slet ik­ke, hvor me­get man kom­mer til at se mig, « ud­dy­ber Wil­lau­me.

De man­ge ar­bejds­for­plig­tel­ser i ud­lan­det har be­ty­det, at fa­mi­lie­fa­de­ren Ale­xan­dre Wil­lau­me har ydet sto­re of­re i mæng­den af kva­li­tet­s­tid med ko­nen og bør­ne­ne. Men hel­dig­vis blev der for ny­lig rå­det bod på det med en fl ere uger lang fe­rie i Thailand.

» For før­ste gang i lang tid var der in­gen und­skyld­nin­ger for ik­ke at gå med ned at se en el­ler an­den søpøl­se på stran­den, og det var ba­re så fedt at kun­ne si­ge ja uden for­be­hold over for mi­ne to dren­ge, « si­ger Ale­xan­dre Wil­lau­me.

Fil­men om Va­len­tin og de tu­sin­de pla­ne­ters im­pe­ri­um får pre­mi­e­re næ­ste år.

SO­LEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.