Bal­la­de i bag­lan­det

Ke­vin Magnus­sen er tæt på at bry­de med sin ma­na­ger gen­nem man­ge år, Dor­te Ri­is Mad­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@ spor­ten. dk

Det bre­de smil var frem­me i Pa­ris i sid­ste uge, da Ke­vin Magnus­sen ef­ter må­ne­ders ut­ræt­te­lig kamp en­de­lig hav­de sik­ret sig et over­ra­sken­de co­me­ba­ck til For­mel 1 hos Re­nault. Men bag fa­ca­den har der gen­nem læn­ge­re tid væ­ret bal­la­de i den dan­ske ra­cer­kø­rers bag­land, hvor Ke­vin Magnus­sen re­elt har kørt sin ma­na­ger, Dor­te Ri­is Mad­sen, ud på et si­despor.

BT er­fa­rer, at det ik­ke er ma­na­ge­ren, men Ke­vin Magnus­sen selv, der gen­nem de se­ne­ste må­ne­der har stå­et for at for­hand­le med Re­nault og an­dre in­ter­es­se­re­de mo­tor­sports- teams.

Dan­ske­ren har un­der­vejs væ­ret hjul­pet af blandt an­dre mil­li­ar­dæ­ren An­ders Holch Povls­en, men hans ma­na­ger har ik­ke væ­ret en del af pro­ces­sen. Det vil si­ge, at Ke­vin Magnus­sen selv har talt og mød­tes med de team­bos­ser, der nu lø­ben­de har hen­vendt sig.

Fle­re af hin­an­den uaf­hæn­gi­ge kil­der i og om­kring dansk mo­tor­sport for­tæl­ler så­le­des sam­men­stem­men­de, dog uden at vil­le gå til ci­tat, at kon­flik­ten mel­lem Ke­vin Magnus­sen og Dor­te Ri­is Mad­sen nu er nå­et helt der­ud, hvor det re­elt kun er dan­ske­rens kon­trakt, der fort­sat bin­der ham til ma­na­ge­ren. Der skal et øko­no­misk for­lig mel­lem de to li­ge nu væ­re sid­ste knast, før bån­de­ne en­de­ligt kap­pes.

Sa­m­ar­bej­det fun­ge­rer ik­ke Men som kil­der for­tæl­ler, så er et br­ud mel­lem Ke­vin Magnus­sen og Dor­te Ri­is Mad­sen en uund­gå­e­lig kul­mi­na­tion på et sam­ar­bej­de, der slet ik­ke fun­ge­rer læn­ge­re.

BT har spurgt Ke­vin Magnus­sen til stri­den mel­lem ham selv og ma­na­ger Dor­te Ri­is Mad­sen. Men den dan­ske For­mel 1- kø­rer har in­gen kom­men­ta­rer til hi­sto­ri­en.

Selv­om det ser ud til at væ­re slut, så gjor­de Dor­te Ri­is Mad­sen det, som in­gen før hen­des er lyk­ke­des med i Dan­mark, da Ke­vin Magnus­sen nå­e­de frem til mo­tor­spor­tens kon­ge­klas­se. Hun byg­ge­de et pro­fes­sio­nelt se­tup op om­kring Ke­vin Magnus­sen og skaf­fe­de ham ho­ved­sponsoren An­ders Holch Povls­en. Og Dor­te Ri­is Mad­sen har væ­ret Ke­vin Magnus­sens ma­na­ger si­den de tid­li­ge te­e­na­ge­år, hvor hun har sør­get for hans kon­trak­ter og kon­takt til pres­sen.

For­kla­rin­ger­ne på, hvor­for det el­lers så stær­ke sam­ar­bej­de mel­lem Ke­vin Magnus­sen og ma­na­ge­ren er gå­et skævt, er man­ge.

Det mest i øj­ne­fal­den­de var, at Dor­te Ri­is Mad­sen ik­ke fik sik­ret Ke­vin Magnus­sen et fast For­mel 1- sæ­de i se­ne­ste sæ­son, hvor han end­te som re­ser­ve hos McLa­ren. Det har uden tvivl bragt fru­stra­tio­ner­ne frem i Magnus­sen- lej­ren, da den nu 23- åri­ge dan­sker blev de­gra­de­ret og ik­ke hav­de ud­sigt til kø­re­tid i en ra­cer­bil.

An­dre stem­mer for­tæl­ler og­så, at sa­m­ar­bej­det gan­ske en­kelt er slidt ned ef­ter man­ge års in­tens jagt på at brin­ge Ke­vin Magnus­sen frem til mo­tor­spor­tens top. Alt­så at ra­cer­kø­re­ren og ma­na­ge­ren er kørt træt i hin­an­den, og at der er brug for nyt blod i bag­lan­det. På eg­ne ben Men og­så Ke­vin Magnus­sens og Dor­te Ri­is Mad­sens for­skel­li­ge per­son­lig­he­der og Ke­vin Magnus­sens trang til en­de­lig at stå på eg­ne ben har iføl­ge fle­re dan­ske kil­der spil­let ind, da me­tal­træt­he­den be­gynd­te at mel­de sig. Og det har og­så spil­let en rol­le, da Magnus­sen i for­å­ret 2015 re­elt sag­de stop og gik ene­gang.

Det se­ne­ste tegn på, at Ke­vin Magnus­sen og Dor­te Ri­is Mad­sens sam­ar­bej­de ik­ke er, som det bur­de, var, da ma­na­ge­ren ik­ke var med sin kø­rer i Pa­ris, da han blev præ­sen­te­ret hos Re­nault. Det vil­le el­lers nor­malt væ­re en dag, hvor ma­na­ge­ren og­så vil­le væ­re til ste­de.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra ma­na­ger Dor­te Ri­is Mad­sen.

Dor­te Ri­is Mad­sen ( tv.) har stå­et bag Ke­vin Magnus­sen ( th.) si­den 2004, og har haft en stor an­del i op­byg­nin­gen af For­mel 1- kø­re­rens kar­ri­e­re. Me­get ty­der dog på, at sa­m­ar­bej­det mel­lem de to er nå­et til vejs en­de. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.