Dor­te Ri­is gjor­de det umu­li­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STORT AR­BEJ­DE Da­ni­el Re­mar | da­lu@ spor­ten. dk

Det var et sam­ar­bej­de, der op­nå­e­de langt me­re, end no­gen kun­ne for­ven­te. Da Dor­te Ri­is Mad­sen i 2004 blev Ke­vin Magnus­sens ma­na­ger, be­gynd­te te­e­na­ge­rens drøm om For­mel 1 for al­vor at ta­ge fart. Det var Ke­vin Magnus­sens far, Jan Magnus­sen, der in­tro­du­ce­re­de søn­nen og Dor­te Ri­is Mad­sen for hin­an­den. Han kend­te Dor­te Ri­is Mad­sen gen­nem hen­des da­væ­ren­de ar­bej­de som sponsor­chef hos Peu­geot Dan­mark.

Men det job for­lod Dor­te Ri­is Mad­sen og ka­ste­de i ste­det al­le si­ne kræf­ter og tid ind i ar­bej­det med at skaf­fe et øko­no­misk grund­lag for Ke­vin Magnus­sens op­stig­ning mod For­mel 1. Hun send­te ham og­så til bå­de en fy­sisk træ­ner og men­talco­ach. Alt ved Ke­vin Magnus­sen skul­le op­ti­me­res og for­be­re­des så godt som over­ho­ve­det mu­ligt.

Dor­te Ri­is Mad­sen er ud­dan­net cand. mag i in­ter­na­tio­nal po­li­tik fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og det stod ik­ke umid­del­bart li­ge for, at hun skul­le ka­ste sig ind i mo­tor­spor­ten, men et be­søg på en go­kart­ba­ne æn­dre­de alt. Unik­ke ev­ner Dor­te Ri­is Mad­sen var og­så en over­gang ma­na­ger for ra­cer­kø­re­ren Martin Jensen, men det sam­ar­bej­de op­hør­te i takt med, at hen­des ar­bej­de for Ke­vin Magnus­sen greb om sig.

Dor­te Ri­is Mad­sen vi­ste hur­tigt, at hun be­sad et unikt ta­lent i jag­ten på sponso­rer. Og den vig­tig­ste sponsor kom i hus, da hun over­be­vi­ste Be­st­sel­ler- eje­ren, An­ders Holch Povls­en, om, at han skul­le sti­ge om bord i Ke­vin Magnus­sens kamp for For­mel 1.

Det var og­så Dor­te Ri­is Mad­sen, der skab­te den før­ste kon­takt til For­mel 1- tea­met McLa­ren og top­che­fen Ron Den­nis.

Kul­mi­na­tio­nen Ar­bej­det med Ke­vin Magnus­sen kul­mi­ne­re­de, da det lyk­ke­des at sik­re den un­ge dan­sker et For­mel 1- sæ­de hos net­op McLa­ren i 2014 – med støt­te fra An­ders Holch Povls­en.

Men året eft er mis­lyk­ke­des ma­na­ge­ren og Ke­vin Magnus­sen med at hol­de på For­mel 1- sæ­det. Og nu ser det snart ud til at væ­re helt slut mel­lem de to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.