Nød­ven­digt br­ud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PE­TER NY­GAARD, BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

SA­M­AR­BEJ­DET MEL­LEM KE­VIN Magnus­sen og ma­na­ger Dor­te Ri­is har læn­ge sun­get på sid­ste vers, og nu er man så i gang med al­ler­sid­ste linje. Det er et nød­ven­digt br­ud, for Ri­is har i alt for man­ge må­ne­der ik­ke spil­let no­gen rol­le i Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re.

De tre For­mel 1- teams, Ke­vin Magnus­sen har for­hand­let se­ri­øst med det sid­ste hal­ve år, Haas, Ma­nor og Re­nault, ken­der hen­de næp­pe. Det er Magnus­sen selv, der har stå­et for kon­tak­ter­ne, godt hjul­pet af et par in­si­de­re i For­mel 1-pad­do­ck­en. På si­de­linj­en har Be­st­sel­ler- ejer An­ders Holck- Povls­en væ­ret en uvur­der­lig rå­d­gi­ver i for­hand­lin­ger­ne. MEN DOR­TE RI­IS skal og­så ha­ve ros. Det var fl ot, at hun for 10 år si­den så mu­lig­he­der­ne i den den­gang 14- åri­ge Ke­vin Magnus­sen. Og det var im­po­ne­ren­de, at hun ba­re to år se­ne­re tur­de gø­re den nu 16-åri­ge For­mel Ford- kø­rer til sit fuld­tidsjob. Hun sør­ge­de for, at Kar­sten Ree fi nan­si­e­re­de før­ste del af Magnus­sens kar­ri­e­re, og da Ree/ Ri­is- sa­m­ar­bej­det rev­ne­de, fandt hun An­ders Holck- Povls­en som ny øko­no­misk bag­mand for rej­sen mod For­mel 1. Det var og­så Dor­te Ri­is, der skab­te den før­ste for­bin­del­se til McLa­ren, og i det he­le ta­get le­ve­re­de hun et dyg­tigt og eff ek­tivt ma­na­ger- ar­bej­de frem til For­mel 1- debuten i 2014.

Men i For­mel 1 kom hun på ude­ba­ne. Man kan ik­ke læ­se til For­mel 1- ma­na­ger på uni­ver­si­te­tet el­ler på Jyl­lands- Rin­gen – det bli­ver man kun, hvis man i åre­vis be­væ­ger sig rundt i pad­do­ck­en, ska­ber kon­tak­ter på tværs af al­le teams, og har øje for selv de mind­ste mu­lig­he­der. Man skal ken­de spil­let og for­ud­se hvor­dan brik­ker­ne fal­der, når tin­ge­ne be­gyn­der at ske i ver­dens hur­tig­ste sport.

Før el­ler si­den – og jeg hå­ber for al­le par­ter at det bli­ver ’ før’ – kom­mer den of­fi ci­el­le ud­mel­ding om, at sa­m­ar­bej­det mel­lem Ke­vin Magnus­sen og Dor­te Ri­is er slut

DET FOR­MÅ­E­DE DOR­TE Ri­is al­drig. Hun var sjæl­dent til ste­de på ba­ner­ne og fi k al­drig op­byg­get det net­værk, an­dre ma­na­ge­re le­ver af. Og når hun en sjæl­den gang duk­ke­de op i pad­do­ck­en, var der man­ge, der un­dre­de sig over hen­des ’ mi­ga­le­ne-vi­de’- at­ti­tu­de. Hun hav­de sin helt egen må­de at væ­re For­mel 1- ma­na­ger på, og set i baks­pej­let var hun og­så for naiv, da det blev åben­lyst for de fl este, at McLa­ren vil­le få en kø­rer i over­skud til 2015- sæ­so­nen. Langt ind i McLa­ren- tea­met, hvor hun al­drig blev en kær gæst som Fer­nan­do Alonsos og Jen­son But­tons ma­na­ge­re ( der er med til al­le løb), var der folk, der ik­ke kun­ne for­stå hen­des stra­te­gi med ’ in­gen Plan B – vi sat­ser alt på McLa­ren’.

Det vi­ste sig se­ne­re, at der slet ik­ke var no­gen stra­te­gi, og fra midt i 2015 var det ty­de­ligt, at sa­m­ar­bej­det mel­lem Ri­is og Magnus­sen re­elt var slut. Der er åben­bart sta­dig nog­le kon­trak­t­mæs­si­ge for­hold, der skal på plads, men Ri­is har i vir­ke­lig­he­den ik­ke væ­ret ma­na­ger for Ke­vin Magnus­sen i over et år. FØR EL­LER SI­DEN – og jeg hå­ber for al­le par­ter at det bli­ver før – kom­mer den of­fi ci­el­le ud­mel­ding om, at sa­m­ar­bej­det mel­lem Ke­vin Magnus­sen og Dor­te Ri­is er slut. På bag­grund i hen­des mang­len­de rol­le i Haas-, Ma­nor-og Re­nault- for­hand­lin­ger­ne er der ta­le om et nød­ven­digt br­ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.