’ Lidt som Tjek­ki­ets Bendt­ner’

BT - - SUPERLIGA -

GGGGGBONUSINFO: bold mel­lem Ein­tra­cht Frank­furt og Spar­ta Prag, mens FC Midtjyl­land he­le ti­den stod på si­de­linj­en og for­søg­te at stik­ke hæn­der­ne ind til ’ en gri­ber’. Ha­det i Tjek­ki­et Til sidst lyk­ke­des det at få fi ngre i an­gri­be­ren, der brød trods si­ne ba­re 23 år al­le­re­de har en lang kar­ri­e­re.

» Jeg brød tidligt igen­nem som ba­re 16- årig, hvor jeg spil­le­de mi­ne før­ste kam­pe for Spar­ta Prags første­hold. Det før­ste år var let, det an­det var godt, og det sam­me var min tred­je sæ­son, hvor jeg blandt an­det blev den yng­ste lands­holds­spil­ler i Tjek­ki­ets hi­sto­rie. Men så kom et fryg­te­ligt år, og så hav­de jeg kun et godt år, in­den jeg tog til Frank­furt. Jeg var ta­lent­fuld, men må­ske ik­ke så me­get, som jeg blev ud­skre­get til at væ­re. Men folk el­sker et ta­lent, « be­dy­rer tjek­ken.

Og så er vi til­ba­ge ved re­fe­ren­cen til Ni­ck­las Bendt­ner, der og­så brød tidligt igen­nem og ’ be­gynd­te på top­pen’.

Og der er fl ere lig­heds­punk­ter mel­lem den dan­ske lands­holds­an­gri­ber - der ik­ke al­tid ny­der li­ge stor po­pu­la­ri­tet i be­folk­nin­gen - og FC Midtjyl­lands nye håb.

» Folk i Tjek­ki­et har ik­ke et godt bil­le­de af mig. Jeg ser lidt ar­ro­gant ud, og det kan folk ik­ke li­de. Jeg var 18, da jeg spil­le­de min før­ste land­skamp, og fem år se­ne­re har jeg kun spil­let 11 kam­pe. Fan­se­ne i Spar­ta Prag kan li­de mig, men al­le de an­dre ha­der mig, « for­tæl­ler Kad­lec.

» Tjekkerne er per tra­di­tion me­get mis­un­de­li­ge, og al­le­re­de som 17- årig hav­de jeg man­ge pen­ge. Des­u­den fi k jeg mi­ne ta­to­ve­rin­ger, og al­le kald­te mig ’ en dum dreng’. Jeg hav­de og­så ha­ne­kam som Ma­rek Hamsik ( slo­vakisk stjer­ne­spil­ler i Na­po­li, red.),

23 år Født i Prag, Tjek­ki­et An­gri­ber og kant­spil­ler Tid­li­ge­re klub­ber: Spar­ta Prag og Ein­tra­cht Frank­furt

11 land­skam­pe og to mål for Tjek­ki­et

Kad­lec ko­ste­de 25 mio. kr., da han i 2013 skift ede den tjek­ki­ske liga ud med Bun­des­liga­en. To­et- halv år se­ne­re var hans pris fal­det med godt 10 mil­li­o­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.