DET PER­FEK­TE P

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­GEN BE­SLUT­NING

Det blev en lyk­ke­lig af­slut­ning. Men sand­he­den var, at den 39- åri­ge quar­ter­ba­ck Pe­ty­on Man­ning spil­le­de en af si­ne dår­lig­ste kam­pe, da han sam­men med re­sten af Den­ver Bron­cos- mand­ska­bet be­sej­re­de Ca­ro­li­na Pant­hers 24- 10 i Su­per Bowl. Han ka­ste­de ik­ke én ene­ste tou­ch­down i lø­bet af kam­pen. Men al­li­ge­vel blev det til en glæ­de­lig af­slut­ning på kar­ri­e­ren ef­ter en gan­ske for­fær­de­lig sæ­son for den al­dren­de Man­ning. Det er i hvert fald, hvad de fle­ste folk tror, der vil ske. At quar­ter­ba­ck­en stop­per kar­ri­e­ren in­den for de næ­ste par uger ef­ter tri­um­fen.

Krop­pen er slidt. Det er på ti­de at si­ge far­vel. For det kan næp­pe bli­ve bed­re, end det var nat­ten til i går. Med sin an­den og læn­ge ven­te­de Su­per Bowl- sejr blev han den æld­ste quar­ter­ba­ck no­gen­sin­de til at vin­de Su­per Bowl. Og end­da den før­ste til at vin­de med to for­skel­li­ge hold. Sam­ti­dig blev han den mest vin­den­de af slagsen med sin sejr num­mer 200 i NFL.

Re­kor­der­nes mand vil­le dog ik­ke stjæ­le ram­pe­ly­set ef­ter sej­ren, selv­om spørgs­må­le­ne om kar­ri­e­re­stop reg­ne­de ind over ham.

» Jeg ken­der ik­ke sva­ret på det. Jeg fik et råd af To­ny Dun­gy ( Man­nings tid­li­ge­re træ­ner i In­di­a­na­po­lis Colts- ti­den, red.) om ik­ke at la­de det væ­re en fø­lel­ses­la­det be­slut­ning. Jeg sy­nes, det var et godt råd li­ge at la­de det he­le fal­de på plads. Det har væ­ret en fø­lel­ses­la­det uge og en fø­lel­ses­la­det af­ten, « sag­de Man­ning selv til pres­sen, in­den han skul­le fejre sej­ren med øl, ven­ner og fa­mi­lie.

Men en mand, der ken­der Peyton Man­ning bed­re end de fle­ste, Man­nings far Ar­chie, der selv er tid­li­ge­re ame­ri­kansk fod­bold­spil­ler, løf­te­de må­ske lidt af slø­ret for søn­nens frem­tid i ti­mer­ne ef­ter Su­per Bowl. Fær­dig iføl­ge far » Jeg tror, at Peyton er fær­dig i Den­ver. Han er må­ske fær­dig al­le ste­der. Jeg blan­der mig ik­ke i det, så jeg ved det ik­ke, men det er mit gæt, « for­tal­te fa­ren Achie Man­ning til NFL Me­dia.

For to år si­den stod Peyton Man­ning i Su­per Bowl for Den­ver Bron­cos, der blev smadret af Se­att­le Sea­hawks med van­vit­ti­ge 8- 43. Den­gang hav­de Man­ning spil­let en frem­ra­gen­de sæ­son for at fejle fælt i Su­per Bowl.

» Jeg kan se ly­set for en­den af tun­ne­len af min kar­ri­e­re. Uden tvivl. Der­for tror jeg, at du ny­der det end­nu me­re, end du gjor­de tid­li­ge­re, « sag­de han for­ud for fa­dæ­sen.

Nu to år se­ne­re fik han sin Su­per Bowl- sejr num­mer to. End­da ef­ter en skidt præ­sta­tion. En lyk­ke­lig af­slut­ning. En ful­dendt cir­kel. Nu er det ba­re op til Man­ning selv at sæt­te sid­ste punk­tum.

Peyton Man­nings frem­tid var ba­re et fo­kus­punkt ef­ter den 50. ud­ga­ve af Su­per­bowl. Her ved si­den af kan man se nog­le af de øv­ri­ge sam­ta­le- em­ner ef­ter fe­sten på Le­vi’s Sta­di­um i Ca­li­for­ni­en.

Peyton Man­nings bror, Eli, blev dis­ku­te­ret ef­ter Su­per Bowl som føl­ge af sin re­ak­tion, da Den­ver Bron­cos la­ve­de kam­pens sid­ste scor­ing. Eli Man­ning, der selv er en mar­kant quar­ter­ba­ck med to Su­per Bowl- sej­re, blev fan­get af tv- ka­me­ra­er­ne, og man­ge spe­ku­le­re­de først i, at han ik­ke var me­get for, at broren Peyton mat­che­de hans præ­sta­tion. Men så­dan er det langt fra, vur­de­rer fle­re NFL- eks­per­ter. Heri­blandt Claus El­m­ing. Den­ver Bron­cos se­ne scor­ing gav nem­lig Pant­hers mu­lig­hed og ti­den til at jag­te co­me­ba­ck­et, og det var dét, Eli tænk­te som en bed­re ken­der af spor­ten end an­dre.

» Prøv at hø­re her: Den fa­mi­lie er en foot­bal­l­fa­mi­lie. Det er en ker­ne­fa­mi­lie, der el­sker foot­ball og har haft mas­ser af suc­ces i NFL. Eli øn­ske­de 100 pro­cent sik­kert, at Peyton vandt. Det var re­a­li­sten, der re­a­ge­re­de, « si­ger El­m­ing til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.