UNKTUM?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

• FO­TO: AFP, EPA, REU­TERS

Det er en sjæl­den­hed, at en de­fen­siv spil­ler bli­ver kå­ret til at væ­re den mest vær­di­ful­de spil­ler ( MVP). Det var ik­ke de­sto min­dre det, der ske­te i det­te års Su­per Bowl, da Den­ver Bron­cos li­ne­ba­ck­er Von­nie B’Vse­an Mil­ler – el­ler ba­re Von Mil­ler – blev be­løn­net for sit stor­spil. Han var med til at do­mi­ne­re Pant­hers stjer­ne Cam Newton spe­ci­elt, da Mil­ler tvang Newton til en fum­b­le i de dø­en­de mi­nut­ter ( fo­to). Det er blot tien­de gang i NFLhi­sto­ri­en, at en de­fen­siv spil­ler bli­ver kam­pens MVP. Mil­ler har en am­bi­tion om at bli­ve NFLs bedst be­tal­te de­fen­si­ve spil­ler, og med tit­len og præ­sta­tio­nen i Su­per Bowl har han få­et me­re am­mu­ni­tion at sky­de med i den jagt. Som al­tid var Su­per Bowl- pau­sen af­sat til det sto­re half­ti­mes­how, som år ef­ter år stjæ­ler mas­ser af om­ta­le. Med trio­en Chris Martin fra Cold­play ( i mid­ten), Bru­no Mars ( th.) og ik­ke mindst Bey­on­ce ( tv.) fik pu­bli­kum en op­le­vel­se for li­vet. Men kri­ti­ke­re af showet me­ner, at især Bey­on­ce gik for langt, mens an­dre hyl­der san­ge­r­in­den. Un­der­vejs i showet la­ve­de hun og hen­des dan­se­re den me­get po­li­tisk la­de­de ’ Bla­ck Po­wer’- hil­sen, en knyt­tet næ­ve i vej­ret, mens dan­ser­ne og­så var ik­lædt sor­te ba­ret­ter kendt fra De Sor­te Pan­te­re, der ad­vo­ke­re­de for sort na­tio­na­lis­me i 60’ er­ne. San­ge­r­in­dens nye sing­le For­ma­tion, som hun op­t­rå­d­te med, er set som en støt­te til de sor­te ame­ri­ka­ne­re, der er ble­vet skudt af po­li­ti­et i de se­ne­re år. Det ra­ser den tid­li­ge­re New York- borg­me­ster Ru­dy Gu­il­la­ni blandt an­dre over.

» Det her er fod­bold, ik­ke Hol­lywood, og jeg sy­nes, det var for­ka­ste­ligt, at hun brug­te det som en plat­form til at an­gri­be po­li­ti­et, som be­skyt­ter os og hen­de, « lød sva­da­en. Nor­malt bli­ver Ca­ro­li­na Pant­hers quar­ter­ba­ck Cam Newton kaldt for Su­per Cam, men ef­ter det bit­re ne­der­lag til Den­ver Bron­cos var han ik­ke me­get an­det end sur. Newton er kendt som en kon­tro­ver­si­el skik­kel­se, der ik­ke er me­get for me­di­er­nes sø­ge­lys. Men i kølvan­det på Su­per Bowl- ne­der­la­get sør­ge­de han selv for, at han kom i det. På pres­se­kon­fe­ren­cen sad han forstenet med en hæt­te­trø­je truk­ket godt op over ho­ve­d­et, sva­re­de me­get få­mælt på pres­sens spørgs­mål, in­den han ud­van­dre­de uden et ord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.