Ya­hya Has­san an­holdt for narko­kør­sel

BT - - NYHEDER -

STAK AF har væ­ret en epi­so­de tirs­dag mid­dag i det nord­li­ge Aar­hus på Ran­der­s­vej, hvor vi eft er­sæt­ter en bil.

Bi­li­sten kø­rer af vej­en ved Søft en­vej nord for Aar­hus, men fort­sæt­ter her­eft er til Tri­ge Cen­ter­vej. Her bli­ver der fo­re­ta­get en an­hol­del­se af en 20- årig mand. Han er fort­sat i vo­res va­re­tægt her til eft er­mid­dag ( i går eft er­mid­dag, red.).

Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til, hvad han er sig­tet for, « si­ger Car­sten Da­hl, vagt­chef hos Østjyl­lands Po­li­ti.

Et vid­ne så den vil­de bil­j­agt i Aar­hus. Og han for­tæl­ler om epi­so­den til avi­sen:

» Plud­se­lig kom­mer der en mas­se po­li­ti­bi­ler fl yven­de ef­ter en Mer­ce­des. Mer­ce­des’en kø­rer galt, og fø­re­ren, en ung mand, stik­ker af til fods, men bli­ver hur­tigt stop­pet af po­li­ti­et, « si­ger Mads Ni­el­sen, der og­så for­kla­rer, at der blev kørt me­get stærkt.

Til Mx. dk for­kla­rer ad­vo­kat Claus Bon­nez, at han ven­ter på, at han kan kom­me i kon­takt med sin kli­ent.

» Jeg har ik­ke haft mu­lig­hed for at ta­le med ham end­nu, jeg ved der­for ik­ke ret me­get. Jeg har få­et be­sked om at ven­te med at be­sø­ge ham, til jeg hø­rer me­re, « si­ger han. Po­li­ti­et er eft er mig Ya­hya Has­san tal­te tid­li­ge­re i går, in­den bil­j­ag­ten og epi­so­den, med BT.

Her for­tal­te han blandt an­det om, at han ik­ke er me­get for Østjyl­lands Po­li­ti, som net­op var dem, der an­holdt den 20- åri­ge dig­ter. Han me­ner, at de chi­ka­ne­rer ham.

» Si­den jeg vandt rets­sa­gen mod PET, har Østjyl­lands Po­li­ti væ­ret eft er mig.

Jeg bli­ver stop­pet i ti­de og uti­de. Hvis jeg ik­ke har sluk­ket for alt sig­nal om­kring mig, kom­mer de og fi nder mig. Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de, « for­kla­re­de Ya­hya Has­san.

Tid­li­ge­re i går var Ya­hya Has­san på Fa­ce­book med en op­da­te­ring, hvor han skrev, at po­li­ti­et var eft er ham.

I det he­le ta­get har Ya­hya Has­san på det se­ne­ste haft en del tu­re med po­li­ti­et. så sent som 7. fe­bru­ar lag­de han en vi­deo på Fa­ce­book, hvor han bli­ver på­gre­bet af ita­li­ensk po­li­ti i en luft havn.

I tek­sten til vi­deo­en skri­ver den kon­tro­ver­si­el­le dig­ter: ’ Terrormistænkt i en ita­li­ensk luft havn. Et du­sin pan­ser­svin kan ik­ke læg­ge mig ned. Hel­digt for jer, at jeg ik­ke er ter­r­o­rist, jeg har ba­re stå­et på ski.’ Smidt ud af par­ti­et i aft es Na­tio­nal­par­ti­et, som Ya­hya Has­san er fol­ke­tings­kan­di­dat for, valg­te i aft es at eks­klu­de­re Ya­hya Has­san.

Det sker eft er et ek­stra­or­di­nært mø­de, op­ly­ser par­ti­et. » Vi har haft en drøft el­se i be­sty­rel­sen på bag­grund af den se­ne­ste tids tu­mult. Han er til­sy­ne­la­den­de en mand, der har gang i me­get i sit liv. Eft er en ræk­ke epi­so­der er vi kom­met frem til, at hans op­før­sel ik­ke er for­e­ne­lig med vo­res par­ti, « si­ger for­mand Kashif Ah­mad til Ritzau.

» Det vir­ker ik­ke som om, at po­li­tik er det, der fyl­der mest i hans liv li­ge nu, « til­fø­jer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.