EVA KJER AFSLØ

BT - - NYHEDER -

HYR­DE­BREV til kom­mu­ner­ne og min­de dem om de­res for­plig­tel­se til at le­ve op til re­gu­la­ti­ver­ne på det her om­rå­de. Og det tror jeg er nød­ven­digt, « si­ger Eva Kjer Han­sen på klin­gen­de søn­derjysk i vi­deoklip­pet. Føl­ger op­læg fra bon­de­lob­by Bæ­re­dyg­tigt Land­brug ryk­ke­de der­eft er hur­tigt. To da­ge se­ne­re modt­og Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et et ud­kast til et hyr­de­brev fra Bæ­re­dyg­tigt Land­brugs for­mand. I bre­vet står, at » re­ge­rin­gen øn­sker at styr­ke land­bru­gets kon­kur­ren­ce­ev­ne og ind­tje­ning « og » det ( er) helt af­gø­ren­de, at kom­mu­ner­ne gør de­res yder­ste for at sik­re en eff ek­tiv og vel­fun­ge­ren­de vand­afl ed­ning « .

Mi­ni­ste­ren ko­pi­e­rer ik­ke di­rek­te pas­sa­ger i bre­vet til kom­mu­ner­ne, men har præ­cis sam­me pointer, som land­brugs­or­ga­ni­sa­tio­nen øn­sker i ’ ud­ka­stet’. I bre­vet til kom­mu­ner­ne skri­ver mi­ni­ste­ren 4. novem­ber:

» Jeg op­le­ver man­ge ste­der rundt i lan­det, at der er sto­re pro­ble­mer med afl ed­ning af vand, bl. a. som føl­ge af øge­de ned­børs­mæng­der. Van­det står på mar­ker­ne, og det gør dem umu­li­ge at dyr­ke. Det stil­ler krav til kom­mu­ner­nes ved­li­ge­hol­del­se af de off ent­li­ge vand­løb, og det gi­ver mig an­led­ning til at po­in­te­re, at det er vig­tigt, at kom­mu­ner­ne som vand­løbsmyn­dig­hed er sig de­res an­svar be­vidst. «

I en nytårs­ta­le, som Bæ­re­dyg­tigt Land­brug har lagt ud, frem­hæ­ves hyr­de­bre­vet, som en af or­ga­ni­sa­tio­nens suc­ce­ser for året, der gik.

» Vi får ren­set vo­res vand­løb. Ef­ter aft ale med os ud­send­te mi­ni­ste­ren et hyr­de­brev i novem­ber til kom­mu­ner­ne med hen­vis­ning til at over­hol­de loven. Og hvis ik­ke de gjor­de det, vil­le de på­dra­ge sig er­stat­nings­pligt. Det har vir­ket rig­tig man­ge ste­der al­le­re­de, « si­ger fag­lig di­rek­tør i Bæ­re­dyg­tigt Land­brug Jør­gen Evald Jensen.

Den nye sag kom­mer, eft er at BT man­dag do­ku­men­te­re­de, at Bæ­re­dyg­tigt Land­brug stod bag sto­re de­le af en ny plan for de dan­ske vand­løb. Kon­kret hav­de mi­ni­ste­ri­et ko­pi­e­ret en ræk­ke pas­sa­ger fra en skri­vel­se fra land­brugs­lo­b­by­en ind i op­læg­get til den ar­bejds­grup­pe, som mi­ni­ste­ri­et har ned­sat til at la­ve ny vej­led­ning for ved­li­ge­hol­del­se af åer­ne. Eks­per­ter har på­pe­get, at ny prak­sis om at fj er­ne fl ere plan­ter fra vand­lø­be­ne kan bli­ve en ka­ta­stro­fe, for­di det kan øde­læg­ge 30 års el­lers suc­ces­rig ind­sats for at få en stør­re fi ske­be­stand.

Sa­gen fi k man­dag po­li­ti­ke­re fra beg­ge fl øje til at rej­se hård kri­tik, og mi­ni­ste­ren er nu kaldt i sam­råd.

ONS­DAG 10. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.