RET PÅ VI­DEO

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 10. FE­BRU­AR 2016

PLAN­LAGT BT spurg­te i går mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V), hvor­for hun hav­de sendt et hyr­de­brev ud til lan­dets kom­mu­ner. » Jeg har væ­ret ude at se en ræk­ke ste­der, hvor der er ta­le om over­svøm­mel­se. Der­for sy­nes jeg, at der var en god grund til at si­ge til kom­mu­ner­ne, at husk nu det an­svar I har på om­rå­det, « si­ger Eva Kjer Han­sen. eft er Eva Kjers aft ale med Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, og ik­ke med de­res god­ken­del­se. Pra­ler med aft ale » Jo, men man kan godt for­sø­ge at dæk­ke over det, som man vil, men sa­gen er jo, at det er me­get ty­de­ligt for en­hver, at det hyr­de­brev, som mi­ni­ste­ren rent fak­tisk end­te med at sen­de ud, blev sendt eft er en aft ale med Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, « si­ger han og til­fø­jer:

» Bæ­re­dyg­tigt Land­brug pra­ler jo li­ge­frem selv med, hvor­dan de har aft alt med mi­ni­ste­ren, at hun skul­le dri­ve kom­mu­ner­ne til at bar­be­re me­re græs væk fra vand­lø­be­ne og hu­ske dem på trus­len om er­stat­nings­pligt, hvis de ik­ke gør det. «

FAK­TA OM VAND­LØB

Det frem­går af vand­løbs­lo­ven, at kom­mu­ner­ne i de­res til­ret­te­læg­gel­se af grø­de­skæ­ring i vand­løb bå­de skal ta­ge hen­syn til mil­jø­mål og sik­re af­van­ding.

Kom­mu­ner­ne står for ved­li­ge­hol­del­se af vand­lø­be­ne og ud­ar­bej­der her­un­der re­gu­la­ti­ver for, hvor tit, hvor­dan og hvor­når grø­den ( dvs. plan­te­vækst) skal skæ­res. Det er al­min­de­ligt at eft er­la­de grø­de i vand­lø­be­ne af hen­syn til mil­jø­et.

Bæ­re­dyg­tigt Land­brug me­ner ik­ke, at kom­mu­ner­ne over­hol­der de­res re­gu­la­ti­ver og fj er­ner for lidt grø­de. Det har or­ga­ni­sa­tio­nen for­talt mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V), som der­eft er send­te et hyr­de­brev til lan­dets kom­mu­ner, hvor hun po­in­te­r­er, de skal væ­re sig de­res an­svar be­vidst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.