Kom­mu­nal­chef: Vi over­hol­der reg­ler­ne, Kjer

BT - - NYHEDER -

UN­DREN Op­san­gen fra mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen væk­ker stor un­dren ude i kom­mu­ner­ne. Bjar­ne Svend­sen, na­tur- og mil­jø­chef hos Kø­ge Kom­mu­ne, på­pe­ger, at det slet ik­ke er no­get stort ge­ne­relt pro­blem, at kom­mu­ner­ne ik­ke le­ver op til reg­ler­ne, som mi­ni­ste­ren el­lers skri­ver i sit brev.

» Hvis man me­ner, at kom­mu­ner­ne ik­ke le­ver op til de­res re­gu­la­ti­ver, så kan man som lod­se­jer kla­ge. Der har væ­ret 13 sa­ger i 2013 og 2014 i Na­tur og Mil­jøkla­ge­næv­net. Kom­mu­nen har vun­det halv­de­len. Det vil si­ge, at der er seks tab­te sa­ger på to år, « si­ger Bjar­ne Svend­sen, der og­så er med­lem af Kom­mu­nal­tek­nisk Ch­ef­for­e­nings fag­grup­pe for na­tur og over­fla­de­vand.

Som BT i dag afslører, er det på op­for­dring fra Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, at Eva Kjer Han­sen sen­der et brev ud til borg­me­stre og kom­mu­nal­che­fer med en løf­tet pe­ge­fin­ger om ik­ke at bry­de reg­ler­ne. In­gen grund til hyr­de­brev Bjar­ne Svend­sen for­står slet ik­ke, hvor­for der bli­ver sendt et brev med op­for­dring til at over­hol­de reg­ler­ne, når mi­ni­ste­ren end ik­ke har un­der­søgt an­tal­let af kla­ge­sa­ger.

» Vi pas­ser ca. 19.000 km vand­løb, og det gør vi alt­så til punkt og prik­ke – men selv­føl­ge­lig kan der ske fejl. Det er en stor op­ga­ve. Jeg sy­nes ik­ke, at der er grund til at sen­de et hyr­de­brev til kom­mu­ner­ne med op­for­dring til at føl­ge re­gu­la­ti­ver­ne. Som kom­mu­ne må vi ba­re sva­re, at vi selv­føl­ge­lig over­hol­der de gæl­den­de re­gu­la­ti­ver. «

For­mand for Tek­nik og Mil­jø i Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning Jørn Pe­der­sen ( V) af­vi­ser og­så, at der er et pro­blem i kom­mu­ner­ne.

» At si­ge, at der skul­le væ­re et spe­ci­elt pro­blem, har vi i hvert fald ik­ke kun­net se no­gen be­grun­del­se for. Vi vil me­get ger­ne i di­a­log med land­brug, mi­ni­ste­ren og grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner for at fin­de en hold­bar løs­ning, « si­ger KL- for­man­den, som og­så er borg­me­ster i Kol­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.