’ Fløj gen­nem luf som duk­ker’

BT - - NYHEDER -

TOGULYKKE I TYS­KLAND am­bu­lan­cer hen til ulyk­kes­ste­det.

Stræk­nin­gen, hvor to­ge­ne kør­te, er sik­ret med et sy­stem, der au­to­ma­tisk skul­le sør­ge for, at to­ge­ne ik­ke kø­rer ind i hin­an­den og brem­ser au­to­ma­tisk i et nødstil­fæl­de. Stræk­nin­gen er enspo­ret og har for få år si­den få­et et nyt sik­ker­heds­sy­stem, PZB90. Et sy­stem der au­to­ma­tisk får to­get til at stand­se, hvis loko­mo­tiv­fø­re­ren skul­le over­se et stop­sig­nal, og det blev net­op ind­ført ef­ter en stør­re togulykke i 2011.

Loko­mo­tiv­fø­re­ren kan i prin­cip­pet væl­ge at til­si­de­sæt­te sy­ste­met ved at hol­de en knap ne­de kon­stant, mens to­get pas­se­rer sig­na­let. Men det ud­lø­ser en alarm i fø­rer­hu­set og re­du­ce­rer al­li­ge­vel to­gets ha­stig­hed. Ef­ter togu­lyk­ken i Sorø I Dan­mark er der og­så ind­ført au­to­ma­tisk tog­kon­trol på al­le togstræk­nin­ger, hvor der kø­rer in­ter­ci­tytog og lyn­tog. Det ske­te og­så ef­ter en stør­re togulykke ved Sorø i 1988, hvor et tog pas­se­re­de sporskif­ter­ne med hø­je­re ha­stig­hed end de til­lad­te 40 km/ t. – og ha­stig­he­den var ef­ter ha­va­ri­grup­pens vur­de­ring ik­ke un­der 100 km/ t. Ved ulyk­ken om­kom ot­te per­so­ner, ot­te blev al­vor­ligt kvæ­stet og 70 blev let­te­re kvæ­stet.

Bo Haa­ning var nyud­dan­net in­ge­ni­ør, da Sor­øu­lyk­ken ske­te i 1988. I dag er han souschef i Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen med an­svar for jer­n­ba­ne­de­len. Han gæt­ter på, at det kan ta­ge op til et år, før den en­de­li­ge rap­port om togu­lyk­ken i Tys­kland er fær­dig. » I dag vil der væ­re ta­le om rent gæt­te­ri for os i Dan­mark at kom­me med bud på år­sa­ger. Men togu­lyk­ker kan groft set op­de­les i men­ne­ske­li­ge fejl og fejl i de tek­ni­ske sy­ste­mer. I Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen har vi ik­ke kend­skab til togu­lyk­ker i Dan­mark, hvor det har væ­ret de tek­ni­ske sy­ste­mer, der har svig­tet. På al­le ho­vedstræk­nin­ger i Dan­mark har man ind­ført au­to­ma­tisk tog­kon­trol, der sik­rer, at ha­stig­he­den au­to­ma­tisk bli­ver sæn­ket, hvis der er et mod­kø­ren­de tog på sam­me spor, « si­ger Bo Haa­ning. Han er ik­ke me­get for at kom­me med et klart svar på, om en lig­nen­de ulyk­ke kun­ne ske i Dan­mark. » Man skal al­drig af­vi­se no­get, men sik­ker­he­den er me­get høj. Vi kø­rer ud fra prin­cip­pet om, at to­ge­ne ik­ke får grønt lys til at kø­re, før det er be­kræf­tet, at sik­ker­he­den er i or­den, « si­ger Haa­ning.

ONS­DAG 10. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.