Ged an­kla­get for ho­mo- pro­pa­gan­da

BT - - NYHEDER -

med bø­de og fængsel. Det føl­ger af en lov, som den rus­si­ske præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin un­der­skrev i 2013.

Me­get ty­der dog på, at ad­vo­ka­ten i det­te til­fæl­de står ret ale­ne med sin ho­mo- be­kym­ring. Den si­bi­ri­ske ad­vo­kat er i hvert fald ble­vet mål for en storm af lat­ter­lig­gø­rel­se på de so­ci­a­le me­di­er i Rusland.

Som mod­træk har Ti­murs fans blandt an­det fo­re­slå­et, at ge­den bør stil­le op ved det rus­si­ske par­la­mentsvalg til sep­tem­ber. Og det er en god idé, me­ner di­rek­tø­ren for sa­fa­ri­par­ken.

» Der bli­ver min­dre vrøvl med ham end med par­la­men­ta­ri­ker­ne. Han stjæ­ler og bed­ra­ger i hvert fald ik­ke, « si­ger Dmi­trij Me­sent­sev iføl­ge tv- ka­na­len Sve­sj­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.