Eks- borg­me­ster tru­er San­ders og Trump

BT - - NYHEDER -

USA- VALG Mens ven­stre­fløj­en hep­per på Ber­nie San­ders, og den yder­ste høj­re­fløj går amok over byg­ge­mil­li­ar­dær Do­nald Trump, så læg­ger den tid­li­ge­re New Yor­k­borg­me­ster Mi­cha­el Bloom­berg pla­ner om at smi­de en svensk­nøg­le i valg­ma­ski­ne­ri­et. I går be­kræf­te­de den 73- åri­ge Bloom­berg og me­die- mil­li­ar­dær så- le­des, at han se­ri­øst over­ve­jer at stil­le op til det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg, der fin­der sted 8. novem­ber.

Valg­kam­pen er selv­føl­ge­lig i fuld gang. Og i går blev pri­mær­valg num­mer to af­holdt i sta­ten New Hamps­hi­re.

Men der er i den ame­ri­kan­ske lov­giv­ning in­tet i vej­en for, at Bloom­berg kan gø­re sin en­tré nu. Han har al­le­re­de af­sat én ud af si­ne i alt 39 mia. dol­lar til en mu­lig valg­kamp. Og om sin be­slut­ning sag­de eks­borg­meste­ren i går i et in­ter­view med avi­sen Fi­nan­ci­al Ti­mes:

» Jeg har selv­føl­ge­lig fulgt med i de­bat­ten. Og jeg må in­drøm­me, at ni­veau­et er fru­stre­ren­de lavt og ba- nalt. De ame­ri­kan­ske væl­ge­re har i dén grad fortjent no­get bed­re. «

Øje­blik­ke­ligt er­klæ­re­de Do­nald Trump, at Mi­cha­el Bloom­berg skul­le væ­re vel­kom­men. Og ba­re for at sik­re sig imod even­tu­el­le mis­for­stå­el­ser, så un­der­stre­ge­de den 69- åri­ge byg­ge­mil­li­ar­dær, at det alt­så er ham, der er ri­ge­re end Bloom­berg - og ik­ke om­vendt. Trus­sel mod Hil­lary Den for­hen­væ­ren­de Ver­mont- se­na­tor Ber­nie San­ders, der på re­kord­tid er ble­vet en al­vor­lig trus­sel imod Hil­lary Cl­in­ton i kam­pen om den de­mo­kra­ti­ske no­mi­ne­ring, var i går tavs i for­bin­del­se med Mi­cha­el Bloom­bergs pla­ner. Og fra Hil­lary Cl­in­tons kampag­ne blev det igen un­der­stre­get, at de ik­ke er nervø­se.

Mi­cha­el Bloom­berg har nem­lig selv an­ty­det, at han kun vil ’ hop­pe ind’ i valg­kampag­nen, hvis Hil­lary Cl­in­ton bli­ver valgt som of­fi­ci­el de­mo­kra­tisk kan­di­dat.

Li­ge­som man­ge an­dre iagt­ta­ge­re me­ner Bloom­berg nem­lig ik­ke, at Ber­nie San­ders’ ’ so­ci­a­li­sti­ske’ idéer om at ko­pi­e­re det dan­ske sy­stem med gra­tis vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser og of­fent­lig sy­ge­sik­ring vil fal­de i god jord til det en­de­li­ge og af­gø­ren­de præ­si­dentvalg.

Og fryg­ten er, at Ber­nie San­ders vil ta­be val­get imod en re­pu­bli- kansk kan­di­dat som Do­nald Trump, Ted Cruz el­ler Marco Ru­bio.

» Det ene­ste, jeg har lært af den­ne van­vit­ti­ge valg­kamp, er, at man al­drig skal si­ge al­drig. « Så­dan si­ger den po­li­ti­ske eks­pert og jour­na­list for The New York Ti­mes Trip Ga­bri­el, der som få an­dre er tæt på valg­kam­pen 2015- 2016.

» For ba­re et halvt år si­den vil­le jeg ha­ve svo­ret, at Trump på nu­væ­ren­de tids­punkt vil­le væ­re ude af bil­le­det. Og på land­s­plan vil­le jeg al­drig ha­ve tro­et, at Ber­nie San­ders hav­de en chan­ce imod Hil­lary Cl­in­ton, « si­ger Trip Ga­bri­el.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.