Nej tak til kær­lig­hed

BT - - NYHEDER -

OP­GØR Det er ik­ke hver dag, en ung mand fuld­stæn­dig op­gi­ver tan­ken om at fin­de den ene­ste ene. Men det har den 32- åri­ge san­ger, sku­e­spil­ler og Me­lo­di Grand Prix- ak­tu­el­le Sø­ren Bre­gen­dal be­slut­tet ef­ter 11 års sing­le­liv. Han har prø­vet dan­sesko­e­ne af i ’ Vild med dans’. Væ­ret den smar­te og lækre fyr i tv- se­ri­en ’ 2900 Hap­pi­nes’, der sat­te pi­ge­hjer­ter­ne i brand. Men pri­vat har Sø­ren Bre­gen­dal be­slut­tet sig.

Han vil slet ik­ke ha­ve den ene­ste ene kvin­de for re­sten af li­vet, hen­de som han skal ha­ve børn med.

I ste­det ta­ger den Me­lo­di Grand Prix- ak­tu­el­le san­ger et op­gør med det tra­di­tio­nel­le kær­lig­heds­for­hold.

» Jeg har i 11 år valgt at le­ve uden det tra­di­tio­nel­le par­for­hold, for­di jeg har kun­net mær­ke, at det vir­ker frem­med for mig at skul­le væl­ge det per­ma­nen­te for­hold og børn til. Det er sim­pelt­hen ik­ke en livs­stil, der pas­ser mig, « er­klæ­rer han, der på lør­dag hå­ber at vin­de grand­prixet sam­men med ban­det Ligh­t­hou­se X og de­res sang ’ Sol­di­ers Of Love’.

Han er nem­lig godt klar over, at hans ut­ra­di­tio­nel­le ud­mel­ding kan væ­re en pro­vo­ka­tion for de man­ge sing­ler, der vil gi­ve de­res høj­re arm for at fin­de den ene­ste ene.

Li­ge­som han nær­mest til hud­løs­hed har mødt mod­ar­gu­men­ter som, at han ba­re ik­ke har fun­det den rig­ti­ge, el­ler løf­te­de pe­ge­fin­gre om, at han får en en­som al­der­dom, når han væl­ger børn fra. Men end­nu har in­gen ar­gu­men­ter bidt på san­ge­ren. Fø­ler sig fan­get » Den ro­man­ti­ske kær­lig­hed og he­le dens kon­cept fyl­der ut­ro­lig me­get i sam­fun­det. Men det er rig­tig vig­tigt, at vi ik­ke ta­ber os selv i jag­ten ef­ter den her kær­lig­hed. For den hand­ler jo om, at man skal bli­ve ful­dendt af et an­det men­ne­ske end en selv, « for­kla­rer han til BT og er­ken­der, at han hur­tigt fø­ler sig fan­get, når en part­ner be­gyn­der at stil­le krav til ham. » Så snart jeg nær­mer mig no­get, der fø­les per­ma­nent, el­ler hvor jeg skal le­ve op til for­vent­nin­ger og krav, fø­ler jeg mig me­get fængs­let. Og hvis der er no­get, som er af­gø­ren­de for mig, er det min fri­hed, « ly­der det fra Sø­ren Bre­gen­dal.

Er du ik­ke ba­re en Pe­ter Pan el­ler en, som ik­ke tør få et tæt for­hold til et an­det men­ne­ske?

» Jeg har enormt man­ge tæt­te re­la­tio­ner. Og jeg har ab­so­lut ik­ke svært ved at co­mit­te mig, for jeg in­vol­ve­rer mig me­get åbent, ær­ligt og helt, når jeg er i en re­la­tion, « af­vi­ser han og ud­dy­ber: In­tens kær­lig­hed

» Jeg kan væ­re i en in­tens kær­lig­hed med no­gen, jeg har kendt i me­get kort tid.

Og der op­le­ver jeg, at det gi­ver me­ning for mig at ha­ve man­ge af den slags mø­der, « si­ger han og med­gi­ver, at han let kan ly­de som en va­ske­æg­te skør­tejæ­ger. » Det kan ly­de som om, jeg er en li­ber­ti­ner, hvor det kun hand­ler om det nye. Og ja, der er da og­så en del af det her, som er lyst­be­to­net, og som og­så hand­ler om det seksu­el­le mø­de.

Men de kvin­der jeg mø­der, vi får hur­tigt en in­ti­mi­tet mel­lem os på al­le ni­veau­er. Det er det, folk har svært ved at for­stå, og det er der­for, jeg sy­nes, det er in­ter­es­sant at ta­ge op, hvad kær­lig­hed kan væ­re.

I ste­det for he­le ti­den at hol­de fast i vo­res for­dom­me. « Det vir­ker frem­med for mig at skul­le væl­ge det per­ma­nen­te for­hold og børn til. Det er sim­pelt­hen ik­ke en livs­stil, der pas­ser mig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.