Når den ek­stra kan­di­dat ’ stjæ­ler’ val­get

BT - - NYHEDER -

SKET FØR Hvis New Yor­ks for­hen­væ­ren­de borg­me­ster Mi­cha­el Bloom­berg væl­ger at stil­le om som præ­si­dentval­gets tre­die ( og uaf­hæn­gi­ge) kan­di­dat, så bli­ver han langt fra den før­ste. Si­den USAs grund­læg­gel­se i 1776 har det re­pu­bli­kan­ske og det de­mo­kra­ti­ske par­ti så­le­des gang på gang få­et kon­kur­ren­ce fra en po­li­tisk tre­di­e­part.

Og i ny­e­re tid er spe­ci­elt to nav­ne re­le­van­te: Ross Perot og Ralph Na­der.

I 1992 stil­le­de den al­dren­de olie­mil­li­ar­dær Ross Perot så­le­des op til præ­si­dentval­get - si­de om si­de med Bill Cl­in­ton og Ge­or­ge H. Bush. Perot vandt sen­sa­tio­nelt 18,9 pct. af stem­mer­ne. Og i baks­pej­let an­slår fle­re eks­per­ter, at Ross Perot så­le­des in­di­rek­te var med til at sik­re Cl­in­ton sej­ren ved at ’ stjæ­le’ ty­pisk re­pu­bli­kan­ske stem­mer fra Bush.

Og i 2000 ske­te det igen. Her stil­le­de Ralph Na­der op for ’ Det Grøn­ne Par­ti’. Og selv­om han ’ kun’ fik 2,5 mio. stem­mer ved præ­si­dentval­get, så var tre­die- kan­di­da­ten igen med til at sik­re sej­ren til ’ mod­stan­de­ren’.

Ef­ter fi­nop­tæl­ling imel­lem Ge­or­ge W. Bush og Al Go­re af­hang val­get nem­lig ale­ne af Fl­o­ri­da. Her fik Ralph Na­der over 100.000 stem­mer. Hvis Al Go­re hav­de få­et ba­re 10.000 af dis­se, var han ble­vet præ­si­dent i ste­det for Ge­or­ge W. Bush.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.