KAN LARS LØK­KE MUL­TI­TA­SKE?

BT - - DEBAT -

Lizet­te Ris­gaard har med sit spørgs­måls tegn ved pro ces­sen fak­tisk skabt stør­re pro­ble­mer for Løk­ke, end no­gen af par­ti­er­ne

TRE­PART­S­FOR­HAND­LIN­GER­NE IND­LE­DES MED et spørgs­mål om, hvor­vidt re­ge­rin­gen og stats­mi­ni­ste­ren har de­sig­net en pro­ces for for­hand­lin­ger­ne, som er rig­tig. Det spørgs­mål blev først rejst af LO- for­mand Lizet­te Ris­gaard, og i spør­ge­ti­men til stats­mi­ni­ste­ren tirs­dag sam­le­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen trå­den op. DET PRO­VO­KE­RE­DE VEN­STRE­FOL­KE­NE, at li­ge net­op S- for­man­den men­te sig klog på, hvor­dan man for­hand­ler tre­part­s­aft ale, når den tid­li­ge­re re­ge­ring måt­te op­gi­ve tre­part­s­for­hand­lin­ger, før de nær­mest var ble­vet hen­tet frem fra fj ern­la­ge­ret. Det så og­så ud til at ir­ri­te­re Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Han vir­ke­de li­ge­frem in­dig­ne­ret over, at Fre­de­rik­sen po­li­ti­se­re­de den for lan­det så alt­over­skyg­gen­de ud­for­dring. Det er ik­ke de­sto min­dre en usæd­van­lig pro­ces, re­ge­rin­gen har plan­lagt, og Fre­de­rik­sen har i hvert fald ret i, at det ly­der som en trus­sel, når Løk­ke ta­ler om, at fl ygt­nin­ge- ud­for­drin­gen SKAL hånd­te­res først. Han har til gen­gæld ret i, at det er tvin­gen­de nød­ven­digt at få løst den ud­for­dring. DE FAK­TI­SKE FOR­HOLD i jer­nin­du­stri­en er så­dan, at det er re­ge­rin­gens an­svar - for­di den er re­ge­ring - at lø­se fl ygt­nin­ge­pro­ble­met. Det kan den ik­ke gø­re ale­ne. Det er åben­lyst, at Fol­ke­tin­get ik­ke kan løft e op­ga­ven, og der­med er tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne Løk­kes mu­lig­hed for at få greb om si­tu­a­tio­nen trods be­svær­li­ge par­la­men­ta­ri­ske for­hold. Men ud­over at Dan­mark har brug for at fi nde nye løs­nin­ger på de ud­for­drin­ger, der tår­ner sig op, så er Løk­ke nok den, der har størst in­ter­es­se i at fi nde en løs­ning. Men det har ar­bejds­mar­ke­dets par­ter så san­de­lig og­så. LIZET­TE RIS­GAARD HAR med sit spørgs­måls­tegn ved pro­ces­sen fak­tisk skabt stør­re pro­ble­mer for Løk­ke, end no­gen af Fol­ke­tin­gets par­ti­er end­nu har gjort. Hun har nem­lig for­søgt at ta­ge pro­ces- kon­trol­len fra ham. Det gør hun for at få Løk­ke ned i en hånd­ter­bar stør­rel­se magt­mæs­sigt, men og­så for­di hun ik­ke vil slu­ge en vi­ta­min­pil­le, før Løk­ke har bun­det sig til at le­ve­re suk­ker­la­gen udenom. DEN­NE RE­GE­RING HAR haft suc­ces med, at par­ti­er­ne på Chri­sti­ans­borg

Søs Ma­rie Serup, Hvad be­ty der dår­lig søvn i hver­da­gen? ik­ke for al­vor har ud­for­dret re­ge­rin­gens pro­ces­ser. Det er na­tur­ligt, at man ven­ter på ud­spil fra re­ge­rin­gen men al­li­ge­vel be­mær­kel­ses­vær­digt, at man ik­ke har ud­for­dret en lil­le min­dre­tals­re­ge­ring på pri­o­ri­te­rin­ger­ne. Den hidtil stør­ste ud­for­dring kom fra re­ge­rin­gens støt­te­par­ti Li­be­ral Al­li­an­ce, som var util­freds med, at re­ge­rin­gen har ud­skudt for­hand­lin­ger­ne om skat­te­let­tel­ser til eft er­å­ret. LØK­KE HAR - om an­dre for­hand­lin­ger - tid­li­ge­re selv brugt bil­le­det, at pus­le­spil­let først kan læg­ges, når al­le brik­ker kan læg­ges på sam­me tid. Det er der­for, tre­part­s­for­hand­lin­ger tid­li­ge­re har væ­ret én stor for­hand­ling. Nu læg­ger Løk­ke alt­så op til en me­re te­ma­tisk til­gang, hvor han pri­o­ri­te­rer ræk­ke­føl­gen ud fra en be­tragt­ning om, hvad der er vig­tigst for sam­fun­det. Det er en pro­ces, der på man­ge må­der over­fl ødig­gør par­ti­er­ne i en pe­ri­o­de. Men det hjul for­sø­ger Lizet­te Ris­gaard og Met­te Fre­de­rik­sen nu i fæl­les­skab at stik­ke en kæp i. Ris­gaard ved at ud­for­dre tids­pla­nen og Fre­de­rik­sen ved at dril­le Løk­ke med, at man godt kan gø­re fl ere ting på én gang. Jeg er nok ik­ke den ene­ste, der spon­tant tæn­ker: for­di kvin­der kan mul­ti­ta­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.