Dansk øko­lo­gi er klar til at væl­te he­le ver­den

BT - - DEBAT -

PO­RTRÆT Først som te­e­na­ger be­gynd­te Ben Stil­ler for al­vor at le­ge med tan­ken om at bli­ve sku­e­spil­ler. Helst se­ri­øs, dra­ma­tisk sku­e­spil­ler – det var hans diskre­te for­æl­dre­op­gør. Benn Stil­ler fi k dog af­slag på al­le se­ri­ø­se rol­ler, han gik til au­di­tion på. Så var der stør­re vel­vil­je, når han over­gav sig til at væ­re sjov. Uden då­se­lat­ter En ræk­ke sa­ti­ri­ske kort­fi lm før­te i 1989 til et job som for­fat­ter på ’ Saturday Night Li­ve’, der igen før­te til, at han fi k sit eget show, ’ The Ben Stil­ler Show’ på MTV – et af de før­ste ko­me­di­es­how, der blev op­ta­get uden brug af då­se­lat­ter. Ben Stil­ler sto­le­de på, at pu­bli­kum syn­tes, at han rent fak­tisk var sjov.

Drøm­men om at la­ve fi lm var dog ik­ke glemt. Han fi k sin de­but som spil­le­fi lms­in­struk­tør med ge­ne­ra­tions­portræt­tet ’ Re­a­li­ty Bi­tes’ i 1994. Den blev eft er­fulgt af ’ The Cab­le Guy’ med Jim Car­rey i 1996. Fil­men blev ik­ke den sto­re suc­ces, men før­te dog til, at han mød­te Owen Wil­son og Ja­ck Bla­ck, der blev to af de frem­ti­di­ge sam­ar­bejds­part­ne­re. Sam­men med Will Fer­rell, Luke Wil­son, Ste­ve Car­rell og Vin­ce Vaug­hn ud­gjor­de de, hvad pres­sen døb­te ’ The Frat Pa­ck’, en par­af­ra­se over ’ The Rat Pa­ck’.

Eft er Fer­rel­ly- brød­re­nes monster­hit ’ Helt vild med Mary’ fra 1998, hvor Ben Stil­ler spil­le­de over for Ca­meron Di­az, fi k han for al­vor suc­ces i ko­me­di­er som ’ Me­et the Pa­rents’ over for Robert de Niro, ’ Star­sky and Hutch’, ’ Dod­ge­ball’ og ’ Along Ca­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.