Æet, Jo­a­chim

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 10. FE­BRU­AR 2016

IN­GEN FOR­SKEL Iføl­ge evo­lu­tions­psy­ko­log Dion Som­mer er der ik­ke for­skel på mænd og kvin­der, når det gæl­der om at dra­ge om­sorg for si­ne børn. » Evo­lu­tio­nen og na­tu­ren skel­ner ik­ke mel­lem køn, « si­ger Dion Som­mer.

Fle­re un­der­sø­gel­ser vi­ser, at mænd og kvin­der bur­de ha­ve sam­me lyst til at væ­re der­hjem­me med bør­ne­ne.

» Det er vi­den­ska­be­ligt be­vist, at når mænd er sam­men med små børn, så æn­drer det hor­mon­ni­veau­et. Det øger kon­cen­tra­tio­nen af østro­gen, pro­lak­tin, kor­ti­sol og oxyto­cin, hvil­ket sam­let øger om­sorgsev­nen. Sam­ti­dig sæn­kes te­stoste­ron­ni­veau­et. Det lig­ger alt­så i man­dens bi­o­lo­gi, « si­ger Dion Som­mer, pro­fes­sor i ud­vik­lings­psy­ko­lo­gi på Psy­ko­lo­gisk In­sti­tut ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Et af de om­rå­der, han har spe­ci­a­li­se­ret sig i, er evo­lu­ti- onspsy­ko­lo­gi, og han hen­vi­ser bl. a. til et forsk­nings­stu­die, der må­l­te hor­mon­vær­di­er hos mænd.

» De fædre, der var in­vol­ve­ret i om­sorgs­ak­ti­vi­te­ter som f. eks. at skift e ble el­ler put­te børn me­re end tre ti­mer om da­gen, får et mar­kant fald i te­stoste­ron­vær­di­er, mens ni­veau­et af oxyto­cin sti­ger, « si­ger Dion Som­mer, der for­kla­rer, at ni­veau­et af oxyto­cin på­vir­ker om­sorgsev­nen.

» Jo hø­je­re oxyto­cin­ni­veau, des bed­re om­sorgs­ni­veau. «

For­kla­rin­gen på, at der ik­ke er no­gen bi­o­lo­gisk for­skel, skal fi ndes mel­lem 25 og 30.000 år til­ba­ge i ti­de n – i jæ­ger- og sam­ler­sam­fun­det. Her del­tes mand og kvin­de om an­sva­ret for bar­net.

» Man­den var jæ­ger og skaff ede dyr, kvin­den sam­le­de rød­der og frug­ter. Bå­de man­den og kvin­den var ude­ar­bej­den­de. Der­for var de nødt til sam­men at dra­ge om­sorg for bar­net, « si­ger Dion Som­mer. ’ Naivt og dumt’ Det hæn­ger og­så sam­men med mil­jø­et, som na­tur­lig­vis æn­drer sig, når et barn kom­mer ind i bil­le­det.

Iføl­ge Dion Som­mer er mænds bi­o­lo­gi ind­ret­tet li­ge­som kvin­ders med hen­syn til at re­a­ge­re med om­sorg, når no­gen træn­ger til det. Det be­ty­der iføl­ge evo­lu­tions­psy­ko­lo­gen, at mænd er fuld­stæn­dig li­ge så sen­si­ti­ve og om­sorgs­ful­de som kvin­der, når det kom­mer til at ta­ge sig af børn.

I sid­ste en­de kø­ber Dion Som­mer, der bl. a. hen­ter sin vi­den fra forsk­ning og vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler i tids­skrift er som ’ Hor­mones and Be­haviour and Bi­o­lo­gi­cal Psy­chi­a­tri’, sim­pelt­hen ik­ke for­kla­rin­gen om man­den som for­sør­ger.

» Det er ik­ke en for­kert fo­re­stil­ling, men at tro, at det lig­ger i vo­res bi­o­lo­gi, er di­rek­te naivt og dumt, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.