Kæm­pe­stjer­ne i Asien­nervøs for grand­prix

BT - - NYHEDER -

GRAND­PRIX Her­hjem­me bli­ver san­ge­r­in­den Vero­ni­ca Jensen ik­ke gen­kendt, når hun går på ga­den. Det gør hun til gen­gæld i Ki­na, hvor hun i fle­re år har væ­ret en po­pu­lær san­ge­r­in­de blandt po­pel­sken­de ki­ne­se­re. Nu får den dan­ske san­ge­r­in­de og­så sin tv- de­but i Dan­mark. Det sker, når hun ind­ta­ger me­lo­di­grand­prix- sce­nen i fe­bru­ar un­der nav­net ’ Vero­ni­cas Il­lu­sion’ med san­gen » ’ The Wrong Kind’.

» Det er ner­vepi­r­ren­de og enormt spæn­den­de. Det er al­tid no­get an­det, når det er ens hjem­land, man skal op­træ­de i. Der vil man ger­ne gø­re det godt. Det vil man selv­føl­ge­lig og­så i ud­lan­det, men her er der man­ge, man ken­der, der føl­ger med, « si­ger hun.

Selv om san­ge­r­in­den har op­t­rå­dt på sto­re sce­ner man­ge gan­ge før, så er det no­get helt sær­ligt at skul­le op­træ­de til Me­lo­di Grand Prix for­an det kæm­pe­sto­re dan­ske pu­bli­kum.

» Det er ba­re an­der­le­des end at op­træ­de i ud­lan­det, men på en fed må­de. Jeg hå­ber, at jeg kla­rer det fint. Jeg bli­ver nok me­re nervøs, og jeg har svært ved helt at sæt­te ord på hvor­for, « si­ger hun.

For fle­re år til­ba­ge op­t­rå­d­te Vero­ni­ca Jensen dog og­så her­hjem­me, da hun var en del af grup­pen ’ Aycan’. Ef- ter­føl­gen­de gik hun so­lo, og ud over kar­ri­e­ren i Ki­na, så ar­bej­der hun på at slå sit navn fast i USA. Selv om hun al­le­re­de har gang i man­ge ting, så hå­ber den 32- åri­ge san­ge­r­in­de, at dan­sker­ne og­så får øj­ne­ne op for hen­des mu­sik. Et godt spring­bræt » Det er vir­ke­ligt et godt spring­bræt til at bli­ve set her­hjem­me. Det kun­ne ik­ke bli­ve bed­re. Jeg ta­ger det helt, som det kom­mer, men jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, at dan­sker­ne sy­nes, at jeg er in­ter­es­sant. Det vil­le væ­re en kæm­pe bonus, men li­ge nu ny­der jeg ba­re at få lov til at væ­re med, « si­ger hun.

Og in­teres­sen for hen­des del­ta­gel­se i Me­lo­di Grand­Prix er og­så stor uden for Dan­marks græn­ser.

» I bå­de Asi­en og USA sy­nes de, at det er ham­ren­de fedt, og jeg glæ­der mig til at vi­se dem det, « si­ger hun.

Dansk Me­lo­di Grand Prix lø­ber af stab­len på lør­dag. Det er al­tid no­get an­det, når det er ens hjem­land, man skal op­træ­de i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.