Lidt for tæt på vir­ke­lig­he­den

BT - - KULTUR -

TA­BU Li­ge fra be­gyn­del­sen har Bas­ser­ne vakt mod­stri­den­de fø­lel­ser hos de mest pa­tri­o­ti­ske ame­ri­ka­ne­re. På den ene si­de af­spej­ler og lat­ter­lig­gør se­ri­en Mort Wal­kers eg­ne er­fa­rin­ger med et me­get in­eff ek­tivt, bu­reau­kra­tisk ame­ri­kansk mi­li­tær. På den an­den si­de hyl­der den oft e de ame­ri­kan­ske sol­da­ter, der kæm­per i ud­lan­det. Vis­se stri­ber kan læ­ses som kri­ti­ske over­for Viet­nam- kri­gen. An­dre det mod­sat­te. Sort var for me­get Da Mort Wal­ker i be­gyn­del­sen af 70er­ne op­fandt den sor­te løjt­nant Flap, boy­kot­te­de fl ere syd­statsa­vi­ser Bas­ser­ne. Især for­di den cool her­re med af­ro- fri­su­ren oft e er lidt klo­ge­re og smar­te­re end de an­dre. På den an­den si­de er han lidt me­re sel­v­op­ta­get, end man­ge af­ro­a­me­ri­ka­ne­re bry­der sig om.

Ame­ri­kan­ske ve­te­ra­ner fra An­den Ver­denskrig har ha­det den for­vir­re­de og se­x­fi kse­re­de ge­ne­ral La­hng­som fra be­gyn­del­sen.

Fe­mi­ni­ster har gen­nem åre­ne kri­ti­se­ret se­ri­en heft igt for at væ­re se­xi­stisk i sin frem­stil­ling af de kvin­de­li­ge fi gu­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.