DRs gam­le Un­der­hold­nings­or­ke­ster fort­sæt­ter

BT - - TV -

Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster, der tid­li­ge­re hed DRs Un­der­hold­nings­or­ke­ster, får lov til at fort­sæt­te i et pro­jekt, som kø­rer vi­de­re til 2018.

Det sker, ef­ter at en ræk­ke dan­ske fon­de har valgt at spyt­te pen­ge i kas­sen.

Det er Au­gusti­nus Fon­den, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is- Han­sens Fond samt A. P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McKin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal, der sam­men har sik­ret det øko­no­mi­ske fun­da­ment ved et tre­årig kon­cert- og ind­spil­nings­pro­jekt.

Or­ke­ste­ret blev skabt på ru­i­ner­ne af DR Un­der­hold­nings­or­ke­stret, der blev luk­ket ved ud­gan­gen af 2014 i for­bin­del­se med en stør­re spa­rer­un­de.

» Gen­nem 2015 har vi af­holdt en ræk­ke kon­cer­ter, der har be­ty­det, at vi nu har fun­det frem til de få ud­valg­te mu­si­ke­re, der skal sup­ple­re den op­rin­de­li­ge kreds af mu­si­ke­re i frem­ti­dens be­sæt­ning i Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster.

Vi glæ­der os til at vi­se, at vi kan le­ve op til de sto­re for­vent­nin­ger bå­de her i lan­det og in­ter­na­tio­nalt, « ly­der det fra or­ke­strets di­rek­tør, Sti­ne Nis­sen, i en pres­se­med­del­el­se.

Den næ­ste kon­cert bli­ver spil­let i kon­cert­sa­len på i Mu­siki­kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal i Kø­ben­havn.

Det er di­ri­gent Adam Fi­s­cher, der le­der or­ke­ste­ret.

DRs op­rin­de­li­ge or­ke­ster blev grund­lagt i 1939.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.