Et snar­ligt far­vel

BT - - SPORTEN - BT I DU­BAI

Han er en af Su­per­liga­ens bed­ste spil­le­re – hvis ik­ke den bed­ste. Men til som­mer er Nicolai Jør­gen­sen for­tid i den hjem­li­ge ræk­ke og FC Kø­ben­havn. Den al­si­di­ge off en­siv­spil­ler har ramt ho­ve­d­et mod ta­get i ho­ved­stads­klub­ben, og der­for er det na­tur­li­ge næ­ste skridt en bil­let ud i Eu­ro­pa og et klubs­kift e, der på al­le må­der al­le­re­de er bro­lagt.

Til som­mer har Jør­gen­sen et år til­ba­ge af den kon­trakt­for­læn­gel­se, han un­der­skrev i for­å­ret 2014, og al­le­re­de den­gang var der tegn i sol, må­ne og stjer­ner på, at han to år se­ne­re skul­le smi­de den hvi­de dragt i va­ske­tøjs­kur­ven for sid­ste gang.

» I og med det er FCKs sid­ste og bed­ste chan­ce for at sæl­ge mig, hæn­ger det sam­men. Jeg for­læn­ge­de eft er et halvt år, hvor jeg hav­de væ­ret me­get pla­get af ska­der, for at få no­get ro på. Og det har vist sig at væ­re me­get gavn­ligt. Nu lig­ger det i kor­te­ne, at det er til som­mer, jeg skal ry­ge, og det er og­så pla­nen, « si­ger Nicolai Jør­gen­sen, da BT mø­der ham på 33. eta­ge af FCKs ho­tel i Du­bai, hvor klub­ben i dis­se da­ge er på træ­nings­lejr. Vil vi­de­re til som­mer Ved si­den af det la­ve bord, hvor in­ter­viewet fi nder sted, står et sort pi­a­no mal­pla­ce­ret midt i in­gen­ting. Og kla­ve­ret spil­ler da og­så al­le­re­de, når det hand­ler om lands­holds­spil­le­rens af­gang. Jør­gen­sen for­læn­ger ik­ke sin kon­trakt, så FCK skal hand­le til som­mer for at få pen­ge for ham. Klub­ben har al­le­re­de hen­tet en afl øser i form af Ras­mus Falk, og hjem­me i Dan­mark ki­mer te­le­fo­nen – for­hå­bent­lig – hos pro­fi lens mel­lem­mand.

» Jeg hå­ber da, han ar­bej­der – el­lers skal han se at kom­me i gang, « gri­ner Jør­gen­sen.

Hvor te­le­fo­nen rin­ger fra, ved han dog ik­ke. Men han ved, der ik­ke rin­ges til­ba­ge, med min­dre vis­se krav er op­fyldt.

» Det vig­ti­ge for mig er, at det bli­ver et sted, hvor der er nog­le go­de for­hold, og hvor jeg og­så kan tri­ves uden­for ba­nen. Sam­ti­dig skal jeg til en klub, der har de sam­me for­vent­nin­ger, som jeg har, så der ik­ke er for stort et spring dér i for­hold til spil­le­tid i hver ene­ste kamp. Det er må­let, « si­ger den Fre­de­riks­berg- bo­sat­te Bal­lerup- dreng, der sam­ti­dig an­er­ken­der, at hans for­år na­tur­lig­vis får stor be­tyd­ning for, hvor fas­hio­na­bel en adres­se, fl yt­te­bi­len skal kø­re hen til, når det bli­ver som­mer. Nu lig­ger det i kor­te­ne, at det er til som­mer, jeg skal ry­ge, og det er og­så pla­nen

Sam­me hold­ning har man­den, der har en stor fi nger med i spil­let, når det gæl­der Nicolai Jør­gen­sens frem­ti­di­ge fod­bold­liv. FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken kan gan­ske vist ik­ke si­ge ja el­ler nej på sin stjer­ne­spil­lers veg­ne, men han kan sæt­te en pris og frit væl­ge hvil­ke klub­ber, han vil for­hand­le med, når til­bud­de­ne kom­mer ind i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der. Til­bud, nord­man­den reg­ner med, kom­mer fra sto­re klub­ber.

» Nicolai bør lan­de i en af de fi re sto­re liga­er. Fem, hvis vi ta­ger den fran­ske med. I de liga­er kan han kom­me i sub­top­pen. I Frank­rig end­da rig­tig tæt på top­pen, for der er man­ge derop­pe. Men mid­ten af Pre­mi­er Le­ague, li­ge un­der top fi re i Bun­des­liga og det sam­me i Ita­li­en. Det er der, jeg ser ham. Må­let er da og­så at sæl­ge ham her­til, og rent øko­no­misk er det bedst at sæl­ge ham til Eng­land, « ly­der det ær­ligt fra Sol­bak­ken, in­den det be­røm­te ’ men’ kom­mer på ba­nen.

» Men han er afh æn­gig af en god sæ­son, af at sco­re end­nu fl ere mål, væ­re me­re sta­bil og selv­føl­ge­lig ska­des­fri. For det har væ­ret det stør­ste pro­blem, « si­ger han vi­de­re. Et vig­tigt for­år Og dét er Nicolai Jør­gen­sen klar over. Off en­siv­spil­le­ren – der i fl ere år har do­mi­ne­ret Su­per­liga­en, men først i det se­ne eft er­år fi k et lil­le gen­nem­brud på lands­hol­det – er klar over, han ik­ke kom­mer soven­de til no­get.

» Det er vig­tigt for mig at vi­se al­le, at jeg men­talt sta­dig er 110 pro­cent i FCK og ik­ke går og tæn­ker frem­tid. Jeg le­ver me­get i nu­et, og det æn­drer sig ik­ke, for­di der bli­ver la­vet nog­le ud­ta­lel­ser, el­ler der bli­ver la­vet frem­ti­di­ge pla­ner. Jeg går ik­ke i hver­da­gen og tæn­ker over, at jeg skal væk til som­mer. Jeg prø­ver ba­re at ny­de det, der for­ment­lig bli­ver mit sid­ste hal­ve år i FCK, og gø­re det så godt, som jeg kan, « si­ger den 25- åri­ge Superliga- pro­fi l, in­den han al­li­ge­vel ta­ger frem­tids­bril­ler­ne på og kig­ger ud over dét for­år, der kan de­fi ne­re og af­gø­re den næ­ste fa­se af hans kar­ri­e­re.

» Det er et vir­ke­lig spæn­den­de hal­vår. Der sker man­ge ting – og­så med en ny land­stræ­ner og et mester­skab, der me­get ger­ne skul­le hen­tes hjem. Det kan bli­ve rig­tig godt, men det kan og­så bli­ve det mod­sat­te, så det er vig­tigt, at jeg er fo­ku­se­ret og klar hver dag. Det be­gyn­der nu, og så må vi se om fi re må­ne­der, hvor det he­le lan­der, « slut­ter Nicolai Jør­gen­sen, in­den han kræn­ger sig for­bi det sor­te kla­ver og ind i ele­va­to­ren i jag­ten på en til­trængt mid­dag­slur i ly af ør­ken­var­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.