Tviv­ler på ’ Ka­si’ Jes­per

BT - - SPORTEN -

PIRAT­LIGA ben­havn og hu­sker til­ba­ge på sidst, Jes­per ‘ Ka­si’ Ni­el­sen var en del af hånd­bol­den.

» Vi så jo, hvor­dan det gik, sid­ste gang Jes­per var med, og det skal nø­dig gen­ta­ge sig. Vi har jo li­ge set, hvor­dan det for ny­lig er gå­et galt i Ham­borg og i Ci­u­dad Re­al. Det er øde­læg­gen­de for hånd­bol­den, « si­ger Jens Bo­e­sen med hen­vis­ning til de to stor­klub­ber, som beg­ge er gå­et kon­kurs ef­ter at ha­ve sat­set stort og blandt an­det og­så vun­det Cham­pions Le­ague.

Jan Lar­sen fra Aal­borg Hånd­bold med­gi­ver dog, at Jes­per ‘ Ka­si’ Ni­el­sen og­så kom med man­ge go­de ting i sin tid, men di­rek­te ads­purgt til smyk­ke­mil­li­o­næ­ren er sva­ret klart og ty­de­ligt.

» Jeg har ik­ke no­get imod Jes­per per­son­ligt, men til at få ham til­ba­ge i hånd­bol­den kan jeg sva­re klart og ty­de­ligt ‘ nej tak’, « ly­der det fra Jan Lar­sen.

Og hel­ler ik­ke EHF, det eu­ro­pæ­i­ske hånd­bold­for­bund, er be­gej­stret for tan­ken.

» EHF er op­mærk­som på et pro­jekt om at etab­le­re en pri­vat hånd­bold­liga. Vi er ik­ke ble­vet kon­tak­tet di­rek­te om pro­jek­tet, men vi ken­der na­tur­lig­vis Jes­per Ni­el­sen fra hans tid i Rhe­in- Neck­ar Löwen og AG Kø­ben­havn, « skri­ver me­di­e­ansvar­lig i EHF, J. J. Rowland, i en mail til BT. Sto­re kon­trak­ter be­ro­li­ger EHF Han fryg­ter ik­ke Ka­si- Jes­pers mu­li­ge pirat­liga.

» Cham­pions Le­ague har etab­le­ret sig som den stør­ste klub- tur­ne­ring i hånd­bold, og for­ma­tet er me­get at­trak­tivt for bå­de klub­ber, til­sku­e­re, me­di­er og sponso­rer. Al­le de sto­re sponso­rer og me­di­er har net­op for­plig­tet sig til at fort­sæt­te frem til 2020, « skri­ver J. J. Rowland.

» Des­u­den er Cham­pions Le­ague og­så et in­d­ar­bej­det kon­cept i for­hold til de na­tio­na­le liga­er på den må­de, at det gæl­der om at kva­li­fi­ce­re sig til tur­ne­rin­gen gen­nem hjem­lan­dets tur­ne­ring, « til­fø­jer han.

Indtil vi­de­re er Pre­mi­er Hand­ball Le­ague da og­så kun på idésta­di­et og kan tid­ligst be­gyn­de i 2019. Hvis det står til de to hånd­bold­che­fer i Aal­borg Hånd­bold og KIF Kol­ding Kø­ben­havn , ser de dog helst ik­ke, at liga­en bli­ver en re­a­li­tet.

» Jeg kan godt se, at det ly­der spæn­den­de at skul­le spil­le sto­re kam­pe rundt om­kring i Eu­ro­pa hver we­e­kend, men jeg sy­nes, at det vil­le væ­re bran­dær­ger­ligt for spor­ten, hvis der skal til at væ­re ud­bry­der­liga­er, « si­ger Jan Lar­sen.

I KIF Kol­ding Kø­ben­havn ser man frem til at hø­re me­re om Pre­mi­er Hand­ball Le­ague, selv­om det lig­ger langt ude i frem­ti­den.

» Det er jo al­tid spæn­den­de med nye idéer. Må­ske er der no­get, vi kan bru­ge. Men lad os nu se, hvad der sker. Der er læn­ge til 2019, « si­ger Jens Bo­e­sen.

Liga­en kom­mer blandt an­det på bag­grund af, at nog­le af de eu­ro­pæ­i­ske klub­ber er træt­te af, at det eu­ro­pæ­i­ske hånd­bold­for­bund, EHF, ik­ke lyt­ter, når klub­ber­ne kla­ger over spil­le­pro­gram­met, som in­de­hol­der rig­tig man­ge kam­pe. En fru­stra­tion, man de­ler i Aal­borg Hånd­bold.

» Jeg hå­ber, at det kan væ­re en øjenåb­ner for EHF. Der er for man­ge hår­de kam­pe, og spil­ler­ne bli­ver slid­te i lø­bet af en sæ­son, men det skal lø­ses uden pirat­liga­er. « si­ger Jan Lar­sen.

BT har væ­ret i kon­takt med Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen og har få­et den be­sked, at han ik­ke hav­de tid til at gi­ve en kom­men­tar. Vi er ik­ke ble­vet kon­tak­tet di­rek­te om pro­jek­tet, men vi ken­der na­tur­lig­vis Jes­per Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.