Guld­fug­le

BT - - SPORTEN - FOR­GYL­DES UE­NIG­HED

Det løn­ner sig til­sy­ne­la­den­de at stor­præ­ste­re over læn­ge­re tid, hvis du spil­ler i den bed­ste en­gel­ske fod­bol­dræk­ke, og det kom­mer sand­syn­lig­vis Lei­cesters Kas­per Schmeichel og Tot­ten­hams Chri­sti­an Erik­sen til go­de i den nær­me­ste frem­tid. Chri­sti­an Erik­sen er ik­ke langt fra at skri­ve un­der på en ny aft ale med Tot­ten­ham. Det har den dan­ske lands­holds­spil­ler selv be­kræft et i et in­ter­view med TV3 Sport. Og hvad der er end­nu bed­re – i hvert fald for sal­do­en på løn­kon­to­en – er, at han står for­an en stor løn­stig­ning.

Midt­ba­ne­spil­le­ren kan an­gi­ve­ligt se frem til en løn på 800.000 kro­ner om ugen – el­ler hvad der sva­rer til i un­der­kan­ten af 42 mil­li­o­ner kro­ner om året. Det skri­ver web­s­i­tet Foot­ball In­si­der, der har den tid­li­ge­re Lon­don Eve­ning Stan­dard- og nyheds­bu­reau­et Press As­so­ci­a­tionjour­na­list Way­ne Vey­sey i spid­sen. Kæm­pe løn­pak­ke Iføl­ge me­di­et kom­mer Erik­sen til at få en kon­trakt til 2021, og det er en sam­let løn­pak­ke på små 230 mil­li­o­ner kro­ner, som off en­siv­spil­le­ren for­ment­lig kan glæ­de sig til.

Sam­ti­dig hen­ter Erik­sen på den nye kon­trakt en løn­stig­ning på 200.000 kro­ner om ugen.

Erik­sen har sta­dig to et halvt år til­ba­ge på sin nu­væ­ren­de kon­trakt, men Tot­ten­ham øn­sker alt­så at be­løn­ne dan­ske­ren for sit sto­re bi­drag på ba­nen, som i den­ne sæ­son har ka­stet fi re scor­in­ger af sig over 22 kam­pe i Pre­mi­er Le­ague.

Hvad an­går Kas­per Schmeichel fra Pre­mi­er Le­agu­es fø­rer­hold, Lei­ce­ster, me­ner den bri­ti­ske avis The Sun at vi­de, at Clau­dio Ra­ni­e­ri rig­tig ger­ne vil for­læn­ge aft alen med den stær­ke sid­ste skan­se.

Lei­ce­ster ar­bej­der an­gi­ve­ligt på at gi­ve Kas­per Schmeichel en ny aft ale for at hol­de dan­ske­ren i den suc­ces­ri­ge klub, som har over­ra­sket de fl este i den­ne sæ­son.

I 2014 un­der­skrev dan­ske­ren el­lers en fi re- årig aft ale, men al­le­re­de to år se­ne­re skal Lei­ce­ster væ­re klar til at smæk­ke en ny aft ale på bor­det med end­nu me­re lu­kra­ti­ve vil­kår for Kas­per Schmeichel, der har væ­ret en stor del af år­sa­gen til Lei­cesters suc­ces i den­ne sæ­son. I sø­ge­ly­set Ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri værds­æt­ter i hvert fald uden tvivl dan­ske­rens ev­ner i må­let og fi k se­ne­st i 3- 1- sej­ren over Man­che­ster Ci­ty set, at Schmeichel kan ta­ge med hæn­der, da han på miraku­løs vis blandt an­det pa­re­re­de et ho­ved­stød tæt un­der mål mod slut­nin­gen af kam­pen.

Spørgs­må­let er så, om Kas­per Schmeichel er vil­lig til at fort­sæt­te i Lei­ce­ster eft er sæ­so­nen. Klub­ber som Tot­ten­ham og Man­che­ster Uni­ted me­nes at hol­de et vå­gent øje med må­l­man­den, men vin­der Lei­ce­ster mester­ska­bet, bli­ver det næp­pe let at lok­ke Schmeichel væk. Fod­bold­klub­ber­ne i Eu­ro­pa øn­sker ik­ke, at VM- slut­run­den skal ud­vi­des fra 32 til 40 hold, så­dan som blandt an­dre Gi­an­ni In­fan­ti­no har fo­re­slå­et. Men klub­ber­ne øn­sker al­li­ge­vel, at den schweizisk- ita­li­en­ske ge­ne­ral­se­kre­tær for Det Eu­ro­pæ­i­ske Fod­bold­for­bund ( UE­FA) vin­der præ­si­dentval­get i Det In­ter­na­tio­na­le Fod­bold­for­bund ( FI­FA), der bli­ver afh oldt 26. fe­bru­ar.

» Vi har in­gen stem­me, men i fod­bol­dens ånd støt­ter vi Gi­an­ni In­fan­ti­no, « si­ger Bayern Mün­chens be­sty­rel­ses­for­mand, Kar­lHe­inz Rum­me­n­ig­ge, iføl­ge nyheds­bu­reau­et dpa.

Ty­ske­ren er og­så for­mand for de 220 klub­ber fra 53 eu­ro­pæ­i­ske lan­de, der ud­gør de eu­ro­pæ­i­ske klub­bers sam­men­slut­ning ( ECA).

ECA var i går sam­let i Pa­ris, og her un­der­stre­ge­de klub­ber­ne, at en VM- ud­vi­del­se fra 32 til 40 hold vil be­la­ste spil­ler­ne end­nu me­re, end de bli­ver i for­vej­en.

» ECA an­er­ken­der, at lands­hol­de­ne er vig­ti­ge, men vi har et an­svar for spil­ler­ne, « si­ger ECA- vi­ce­præ­si­den­ten Um­ber­to Gan­di­ni fra den ita­li­en­ske klub AC Milan.

» Vi er til­fred­se med, hvor­dan det ser ud nu, og en­hver æn­dring skal over­ve­jes me­get nø­je, « si­ger han. For­står for­sla­gets bag­grund Um­ber­to Gan­di­ni kan godt se, hvor­for Gi­an­ni In­fan­ti­no øn­sker at ud­vi­de VM- slut­run­den.

UE­FA- che­fen skal nem­lig for­sø­ge at få fl er­tal blandt FI­FAs 209 med­lem­slan­de ved præ­si­dentval­get, og Gi­an­ni In­fan­ti­no vil mu­lig­vis kun­ne sik­re sig fl ere stem­mer ved at love fl ere VM- bil­let­ter.

» Vi har for­stå­el­se for, at han ( In­fan­ti­no, red.) har brug for at til­træk­ke stem­mer fra he­le ver­den, men vi kan ik­ke bak­ke ham op på det­te om­rå­de, « si­ger Um­ber­to Gan­di­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.