Det dan­ske lys i

BT - - SPORTEN - TA­LENT PÅ VEJ FREM

Mor­ten Ben­ne­kou, sport­s­di­rek­tør på Gi­ant- Alpe­cin, er im­po­ne­ret, men ik­ke over­ra­sket, over Sø­ren Kragh An­der­sens flot­te de­but på Wor­ld Tour’en. Sø­ren Kragh An­der­sen kø­rer net­op nu Tour of Qa­tar for sit nye hold Gi­ant- Alpe­cin og vi­ste på 1. eta­pe, at han cyk­ler rig­tig stærkt, da han ero­bre­re­de den hvi­de ung­dom­strø­je i sit før­ste Wor­ld Tour- løb.

I går blev det gan­ske vist hver­dag for dan­ske­ren, da han styr­te­de på 2. eta­pe og der­ved mi­ste­de ung­dom­strøj­en, men et uheld kan ik­ke ud­vi­ske ind­tryk­ket af et stor­ta­lent i frem­drift.

Mor­ten Ben­ne­kou ken­der Sø­ren Kragh An­der­sen fra sit tid­li­ge­re ar­bej­de som dansk U23- land­stræ­ner og nu og­så fra sa­m­ar­bej­det på Gi­ant- Alpe­cin, og det kom­mer ik­ke bag på ham, at Sø­ren Kragh An­der­sen du­er til no­get på den helt sto­re sce­ne. Ik­ke over­ra­sket » Jeg ved, hvor Sø­ren står, så jeg er ik­ke over­ra­sket over, at han kun­ne le­ve­re så­dan en præ­sta­tion. Lø­bet i Qa­tar pas­ser des­u­den godt til ham - det er fladt og med en mas­se si­de­vind, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou til BT.

På 1. eta­pe vi­ste Sø­ren Kragh An­der­sen fle­re gan­ge, at han kan sid­de med blandt de al­ler­bed­ste. Fel­tet knæk­ke­de over ik­ke ba­re én, men to gan­ge, på grund af den stær­ke vind, men al­li­ge­vel for­må­e­de Sø­ren Kragh An­der­sen at hol­de sig til i front­grup­pen i mod­sæt­ning til to af si­ne hold­kam­me­ra­ter, der beg­ge måt­te gi­ve slip. Han slut­te­de som num­mer 10 bag hur­ti­ge folk som Mark Ca­ven­dish, der vandt eta­pen, og Ale­xan­der Kri­stoff, Greg van Aver­ma­et og Sa­cha Mo­do­lo.

Sø­ren Kragh An­der­sen har haft nog­le flot­te år på sit tid­li­ge­re hold, Team Tre­forBlu­ewa­ter. Sid­ste år vandt han to eta­per i ung­dom­mens Tour de Fran­ce, Tour d’La­ve­nir, og han har og­så al­le­re­de im­po­ne­ret hold­kam­me­ra­ter­ne på årets to træ­nings­lej­re, for­tæl­ler Mor­ten Ben­ne­kou.

» Ryt­ter­ne er godt klar over, at han kø­rer stærkt. Sø­ren har en rig­tig stor mo­tor, som hol­det nok skal kun­ne bru­ge til en hel mas­se, og så er det jo ba­re rart for ham, at han får vist, at han og­så kan med et num­mer på

ET PAR RE­SUL­TA­TER Et ud­pluk af Sø­ren Kragh An­der­sens bed­ste re­sul­ta­ter i 2015, da han sta­dig kør­te for Team Tre­for- Blu­ewa­ter: ryg­gen i et løb, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou.

Selv­om Sø­ren Kragh An­der­sen fort­sæt­ter med at vi­se sig frem på en po­si­tiv må­de, så be­to­ner Mor­ten Ben­ne­kou, at det er vig­tigt, at suc­ce­sen ik­ke sti­ger ham til ho­ve­d­et.

» Vi fo­ku­se­rer på Sø­rens ud­vik­ling – ik­ke hans re­sul­ta­ter. Selv­føl­ge­lig er det til­ladt for ham at la­ve go­de re­sul­ta­ter un­der­vejs, men hans og vo­res fo­kus skal fort­sat væ­re på, at han ud­vik­ler sig som ryt­ter. El­lers er det nemt at gå i stå, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou. Held i uheld Gi­ant- Alpe­cin var i ja­nu­ar in­vol­ve­ret i en al­vor­lig ulyk­ke på en træ­nings­lejr i Cal­pe, Spa­ni­en. Fle­re af ryt­ter­ne, her­un­der stjer­nen Jo­hn De­gen­kolb, blev me­jet ned af en bri­tisk kvin­de, som kør­te sin bil i den for­ker­te si­de af vej­en. Sø­ren Kragh An­der­sen und­gik som den ene­ste at styr­te, da han und­veg den vildt­fa­ren­de bil.

Fle­re ryt­te­re på Gi­ant- Alpe­cin blev slemt ska­det i ulyk­ken, og det kan gi­ve Sø­ren Kr løb end T ar - må­sk ker­ne.

Des­ud ser­ne til Han er i pen, som ten Benn

Sø­ren big kon­tr med 2017

- Vandt bjerg­trøj­en i Pa­ris- Ar­ras Tour - Vandt en eta­pe i det nor­ske løb Tour des Fjords - Vandt pro­lo­gen og 3. eta­pe i ung­dom­mens Tour de Fran­ce, Tour des l’Ave­nir.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.