Mens vi ven­ter på Eu­ro­pa

BT - - SPORTEN -

SELV OM DET pi­sker løs med cy­kel­ryt­te­re i Qa­ta­rs ør­kensand på si­der­ne her, så til­la­der jeg mig fl abet­he­den at skri­ve, at cy­kel­sæ­so­nen ik­ke rig­tigt er i gang, før vi i be­gyn­del­sen af marts ser ryt­ter­ne i gang i de eu­ro­pæ­i­ske løb. He­le klo­den er over de se­ne­ste 10 år ble­vet ta­get i an­ven­del­se til cy­kel­løb, selv­føl­ge­lig er det så­dan. Det gi­ver fi n me­ning rent kom­merci­elt og vej­r­mæs­sigt at få spor­ten til bå­de Ki­na, USA, Sy­da­me­ri­ka, Au­stra­li­en, Afri­ka og Mel­le­mø­sten. Men sport­s­ligt har det end­nu ik­ke ma­ni­feste­ret sig som vold­somt be­tyd­nings­fuldt.

Jeg er med på, at vi kan se an­tyd­nin­ger af, hvad sæ­so­nen vil brin­ge, men man kan sø­re­me og­så sag­tens gem­me sig ne­de i grup­pet­to­en på en si­de­vind­sø­de­lagt eta­pe i Du­bai for at stå tin­dren­de skarp et par må­ne­der se­ne­re i Eu­ro­pa. MEN MED DET for­be­hold pla­ce­ret ind­led­nings­vis er det og­så værd at næv­ne, at man be­stemt kan få no­get ud af at kig­ge i ret­ning af de cy­kel­løb, der i gang i øje­blik­ket Jeg til­la­der mig fl abet­he­den at skri­ve, at cy­kel­sæ­so­nen ik­ke rig­tigt er i gang, før vi i be­gyn­del­sen af marts ser ryt­ter­ne i gang i de

. eu­ro­pæ­i­ske løb

er kan væ­re tegn at få øje på, og helt åben­lyst er det, at nog­le af sæ­so­nens du­el­ler og ri­va­li­se­rin­ger al­le­re­de er i gang. Tag nu sprin­ter­ne, som har fi ne ti­der i ør­ken­land­ska­bet i Du­bai og Qa­tar i dis­se da­ge.

Vi ser Kit­tel, Ca­ven­dish og Kri­stoff ta­ge eta­per og al­le­re­de nu sæt­te gang i den men­tale kamp, det og­så er at vi­se de an­dre, at man er der. De vil al­le hel­le­re vin­de et cy­kel­løb i Eu­ro­pa om en må­ned el­ler halvan­den, men chan­cen for at de gør det, vil for­ment­lig og­så væ­re stør­re, hvis de kom­mer med den vi­den, at de slog de an­dre den­gang i fe­bru­ar. MÅ­DEN, HVOR­PÅ DE stør­ste eta­pe­løbs­nav­ne bru­ger dis­se løb, er me­get for­skel­lig og har de se­ne­re år væ­ret un­der ret kraft ig ud­vik­ling.

Der var en­gang, hvor spor­tens stør­ste eta­pe­løbs­ryt­te­re gjor­de en dyd af ik­ke at præ­ste­re no­get som helst før blandt an­det Tour de Fran­ce - det gjaldt ik­ke mindst Lan­ce Arm­strong, og det har for­ment­lig ik­ke kun hand­let om, at han spa­re­de på kræft er­ne, men og­så på kr­ud­tet.

Men tren­den med et gem­me sig fi k en al­vor­lig over­ha­ling af bri­ten Bradley Wig­gins, da han hav­de sin fan­tom­sæ­son i 2012, hvor han vandt Tour de Fran­ce. På vej til den tri­umf hav­de han vun­det Pa­ris- Ni­ce, Ro­man­di­et Rundt og Daup­hiné Li­béré, for­di det var vig­tigt for ham at øve sig i at vin­de og mær­ke det pres, der er for­bun­det med en fø­rer­trø­je.

Chris Froo­me har ta­get det li­ge så vidt og stod i 2013, hvor han i juli vandt Tour de Fran­ce, som vin­der af Tour of Oman al­le­re­de i fe­bru­ar, og det var be­stemt be­mær­kel­ses­vær­digt at se Chris Froo­me sik­re sig den sam­le­de sejr i He­rald Sun Tour i we­e­ken­den. OG HVAD SÅ med dan­sker­ne? Hvad skal vi læg­ge i et top- 10- re­sul­tat fra Sø­ren Kragh An­der­sen på før­ste eta­pe af Tour of Qa­tar? Ik­ke så me­get end­da. Jo, at det er fi nt, at han har al­bu­er­ne og sul­ten til at fi nde sin po­si­tion dér, hvor cy­kel­lø­be­ne af­gø­res. Men vi skal og­så kig­ge på det med erin­drin­gen om, at for en ny ryt­ter i det pro­fes­sio­nel­le felt be­gyn­der vir­ke­lig­he­den i den grad først, når vi kom­mer til Eu­ro­pa.

BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.