Ja­mie Var­dy lø­ber med top­sco­rer­ti­tel

BT - - SPORTEN -

Lei­ce­ster har over­ra­sket alt og al­le i årets Pre­mi­er Le­agu­e­sæ­son.

En af de væ­sent­lig­ste grun­de er, at hol­dets an­gri­ber Ja­mie Var­dy har væ­ret sær­de­les gift ig, og gan­ske som Lei­ce­ster nu er fa­vo­rit­ter til mester­ska­bet, så har fl ere book­ma­ke­re nu Lei­ce­ster- an­gri­be­ren som fa­vo­rit til at bli­ve top­sco­rer i Pre­mi­er Le­ague.

Så­le­des har Dan­ske Spil blot 3,25 på, at han bli­ver top­sco­rer med Ser­gio Agüero i 3,50 som det nær­me­ste bud.

» Var­dy er ut­ro­lig gift ig og har på det se­ne­ste gen­fun­det må­l­for­men eft er en min­dre scor­ings­kri­se i de­cem­ber må­ned med tre mål i de se­ne­ste tre kam­pe. Den stør­ste ri­val til top­sco­rer­pri­sen vur­de­rer vi er Man­che­ster Ci­ty s Ser­gio Aguero på trods af, at ar­gen­ti­ne­ren er he­le fi re mål eft er Ja­mie Var­dy, « for­tæl­ler od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.