Skal selv be­ta­le frokost­pau­sen

BT - - NYHEDER -

Man­ge af me­d­ar­bej­der­ne un­drer sig over, hvor­dan den be­tal­te spi­se­pau­se kan for­svin­de fra den ene dag til den an­den Ei­gil Jo­han­ne­sen, HK- klub­for­mand

NEDSKÆ­RIN­GER Mar­kant fær­re bre­ve i dan­ske po­st­kas­ser tvin­ger Post Dan­mark til at for­rin­ge vil­kå­re­ne for de an­sat­te. Fra 1. april skal de selv må be­ta­le de­res dag­li­ge spi­se­pau­se. Post Dan­mark, som og­så kal­des PostNord Dan­mark, har for­hand­let sig frem til be­spa­rel­ser for om­kring 157 mil­li­o­ner kro­ner om året med dan­ske an­sat­tes fag­for­e­nin­ger, op­ly­ser det sven­ske mo­der­sel­skab PostNord i sit regn­skab for 2015.

» De kraft igt fal­den­de bre­vind­tæg­ter i Dan­mark på­vir­ker re­sul­ta­tet ne­ga­tivt, hvor­for vi gen­nem­fø­rer et om­fat­ten­de hand­lings­pro­gram i den dan­ske del af virk­som­he­den, « ly­der det:

» Vi har blandt an­det ind­gå­et af­ta­le med de dan­ske fag­for­e­nin­ger om til­pas­ning af an­sæt­tel­ses­vil­kår for at øge kon­kur­ren­ce­ev­nen, hvil­ket for­ven­tes at med­fø­re år­li­ge om­kost­nings­re­duk­tio­ner på cir­ka 200 mil­li­o­ner sven­ske kro­ner fra og med 2016. « Får 10 ek­stra fri­da­ge Som pla­ster på sår­et for spi­se­pau­sen får HK- med­lem­mer i Post Dan­mark 10 ek­stra fri­da­ge i 2016, ly­der det fra HK Post & Kom­mu­ni­ka­tion.

Iføl­ge HK- klub­for­mand Ei­gil Jo­han­ne­sen hav­de fag­for­e­nin­ger­ne in­tet an­det valg end at gå med på for­rin­gel­ser­ne for at sik­re fl est mu­li­ge job frem­over.

» Man­ge af me­d­ar­bej­der­ne un­drer sig over, hvor­dan den be­tal­te spi­se­pau­se kan for­svin­de fra den ene dag til den an­den, « si­ger han til Ritzau.

» Men når jeg for­kla­rer vo­res med­lem­mer, hvor­for vi har la­vet den aft ale, så æn­dres vre­de og van­tro til for­stå­el­se og ac­cept for langt de fl estes ved­kom­men­de. Det er jo in­gen hem­me­lig­hed, at virk­som­he­den er i en trængt øko­no­misk si­tu­a­tion, « si­ger han.

For de æl­dre me­d­ar­bej­de­re i Post Dan­mark får aft alen yder­li­ge­re ret kon­kre­te kon­se­kven­ser, når de al­le­re­de fra i år mi­ster en del af de­res ek­stra fri­da­ge - de så­kald­te fast­hol­del­ses fri­da­ge. Un­der­skud på 291 mio. kr. For de 60- 61- åri­ge be­ty­der det ek­sem­pel­vis, at de går fra 20 ek­stra fri­da­ge om året til 10 da­ge.

For­rin­ge­de vil­kår gæl­der og­så med­lem­mer fra 3F i Post Dan­mark. Aft alen faldt på plads i slut­nin­gen af 2015 og in­de­bæ­rer blandt an­det og­så, at de an­sat­tes sær­li­ge fe­ri­e­godt­gø­rel­se sæt­tes ned fra 1,5 pro­cent til éSn pro­cent af løn­nen.

Post Dan­mark fi k et drift sun­der­skud i 2015 på 291 mil­li­o­ner kro­ner. Det er tred­je år i træk med rø­de tal på bund­linj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.