ÅS DE OM ATIONEN

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 11. FE­BRU­AR 2016 DAs adm. di­rek­tør Ja­cob Hol­braad. Han er ar­bejds­gi­ver­nes ho­ved­for­hand­ler og har 67 kon­kre­te for­slag med un­der ar­men. KRAV: At virk­som­he­der­nes kon­kur­ren­ce­ev­ne sty rkes. LO- for­mand Lizet­te Ris­gaard Hun er fag­be­væ­gel­sens ho­ved­for­hand­ler. Lizet­te Ris­gaard er og­så en er­fa­ren for­hand­ler fra sin tid som næst­for­mand un­der Ha­rald Børsting, hvis job hun over­tog for et par må­ne­der si­den. Lizet­te Ris­gaard har al­le­re­de ta­get et stik hjem, da re­ge­rin­gen op­gav kra­vet om en ind­slus­nings­løn. Me­tal- for­mand Claus Jensen er gå­et me­re stil­le med si­ne krav end de øv­ri­ge LO- for­bund. Må­ske for­di sme­de­ne næp­pe be­hø­ver at fryg­te kon­kur­ren­ce fra fl ygt­nin­ge på de­res fag­om­rå­der. HK- for­mand Kim Si­mon­sen er op­ta­get af, at le­di­ge, kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, før­tids­pen­sio­ni­ster og fl eksjob­be­re ik­ke fø­ler sig sat ba­gerst i kø­en, når fl ygt­nin­ge skal in­te­gre­res på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. FOA- for­mand Den­nis Kri­sten­sen mø­der op til for­hand­lin­ger­ne med et for­slag om at ind­fø­re sær­li­ge in­te­gra­tions­e­lev­plad­ser i et to­årigt for­løb til overenskomst­mæs­sig løn på 70 kr. i ti­men. Eft er elev­ti­den skal fl ygt­nin­ge kun­ne be­gyn­de i ufag­lær­te job el­ler ta­ge en al­min­de­lig elev­plads. 3F- for­mand Per Chri­sten­sen er sær­ligt op­ta­get af, at fl ygt­nin­ge ik­ke bli­ver lønt­ryk­ke­re på ar­bejds­mar­ke­det. FTF- for­mand Ben­te Sor­gen­frey. Som for­mand for 450.000 off ent­ligt og pri­va­te an­sat­te sat­ser hun på bed­re eft er- og vi­de­reud­dan­nel­se og bed­re ar­bejds­mil­jø for si­ne med­lem­mer. KRAV: At der ik­ke ind­fø­res en ny mind­ste­løn til fl ygt­nin­ge, da det vil kun­ne fø­re til løn­dum­ping.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.