Cin­dy Craw­ford: Jeg var for ung

BT - - NYHEDER -

FOR UNG De var et af Hol­lywoods mest ce­le­bre par i be­gyn­del­sen og mid­ten af 90er­ne. Han hav­de li­ge la­vet ’ Pret­ty Wo­man’, og hun var en af ti­dens mest kend­te su­per­model­ler. Nu ta­ler den for­hen­væ­ren­de mo­del Cin­dy Craw­ford ud om for­hol­det til Ri­chard Ge­re, der end­te med en skils­mis­se. » Jeg var ung. Jeg tro­e­de dog ik­ke, jeg var så ung, men det var jeg, « si­ger Cin­dy Craw­ford i et in­ter­view iføl­ge Huf­fi ng­ton Post.

Craw­ford var i mid­ten af 20er­ne og Ge­re i be­gyn­del­sen af 40er­ne, da de mød­te hin­an­den. Og selv om de til­brag­te om­kring seks år sam- men, ta­ler de ik­ke sam­men læn­ge­re.

» Vi er ven­ska­be­li­ge, men jeg tror næ­sten, at han er gå­et hen og ble­vet ’ Ri­chard Ge­re’ igen – som en frem­med – for­di vi ik­ke ser spe­ci­elt me­get til hin­an­den. Jeg tror en del af pro­ble­met med vo­res for­hold var, at vi var man­ge ting, men jeg er ik­ke sik­ker på, at vi no­gen­sin­de var li­ge­stil­le­de ven­ner. Jeg var me­get ung, og han var Ri­chard Ge­re. Jeg be­gynd­te at fi nde mig selv, og det er svært at æn­dre et for­holds dy­na­mik, når man al­le­re­de be­fi nder sig i det, « si­ger hun om det for­li­ste for­hold.

Nog­le år eft er skils­mis­sen fra den kend­te sku­e­spil­ler blev Craw­ford gift med for­ret­nings­man­den Ran­de Ger­ber, som hun har to børn med og sta­dig er gift med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.