Ro­ck­i­ko­ner på vej med nyt al­bum

BT - - NYHEDER -

MU­SIK Der er godt nyt til fans af D- A- D. Grup­pen har nem­lig løft et slø­ret for, hvad de i øje­blik­ket bru­ger de­res tid på: Et nyt al­bum. På ban­dets In­s­ta­gram- pro­fi l har de lagt et bil­le­de op af bas­sist Stig Pe­der­sen, der med den ka­rak­te­ri­sti­ske to­stren­ge­de bas slår to­ner­ne an. Fo­to­et er ta­get i Med­ley Stu­dios på Vester­bro i Kø­ben­havn, for­kla­rer et hash­tag i tek­sten til bil­le­det.

» Gut­ter­ne i stu­di­et for at la­ve nyt al­bum. Det ly­der fuck­ing fan­ta­stisk, « ly­der det i bil­led­tek­sten. Regn­våd sce­ne Det er før­ste gang si­den 2011, at der kom­mer nyt al­bum fra de mod­ne ro­ck­her­rer, og det bli­ver num­mer 12 i ræk­ken af stu­di­e­al­bum.

Det er end­nu ik­ke kom­met frem, hvad den nye pla­des navn bli­ver, el­ler hvor­når den ud­kom­mer.

In­s­ta­gram- bil­le­det be­kræft er sam­ti­dig, at D- A- Ds bas­sist Stig Pe- der­sen igen er i top­form, eft er at han i maj må­ned gled på en regn­våd sce­ne un­der en kon­cert på Aar­hus Havn og bræk­ke­de ar­men.

Kun et kvar­ter in­de i kon­cer­ten måt­te ro­ck­grup­pen der­for for­la­de showet, og Pe­der­sen skul­le her­eft er hol­de sig i ro i op til ot­te uger.

I mel­lem­ti­den blev Sø­ren An­der­sen he­vet ind som vi­kar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.