Op­svin­get der b

BT - - NYHEDER -

FOR­VENT­NIN­GER Ons­dag off ent­lig­gjor­de fl ere af lan­det stør­ste virk­som­he­der de­res års­regn­ska­ber, og an­ført af A. P. Møl­ler - Mær­sk be­skrev mil­li­ard­kon­cer­ner­ne de­res for­vent­nin­ger til 2016 som fl ade i bed­ste fald. » Der er in­gen grund til at væ­re sær­lig op­ti­mi­stisk i øje­blik­ket. Og hvis man går og hå­ber på hø­je­re vækst, kan man bli­ve skuff et, og­så i 2016, « si­ger Nils Sme­de­gaard An­der­sen, adm. di­rek­tør i A. P. Møl­ler - Mær­sk, til Berlingske Business.

Og de grå sky­er, som Nils Sme­de­gaard An­der­sen ser, hæn­ger ik­ke kun over Mær­sk. De stræk­ker sig og­så vil Val­by og Carls­bergs ho­ved­kon­tor.

» I man­ge af vo­res mar­ke­der var for­bru­ger­ne li­ge be­gyndt at tro på, at nu gik det bed­re. Men i lø­bet af det se­ne­ste par uger står det klart, at de Te­lenor­nedskri­ver Kam­pen om de dan­ske mo­bil­kun­der gør det svært at dri­ve te­le­sel­skab. Der­for har Te­lenor nu valgt at nedskri­ve vær­di­en af sin dan­ske virk­som­hed med 1,6 mil­li­ard kro­ner. Te­le­sel­ska­bet har om­kring to mil­li­o­ner mo­bil­kun­der, men i fj er­de kvar­tal sid­ste år måt­te sel­ska­bet si­ge far­vel til 700 kun­der. Trods nedskriv­nin­ger­ne og kam­pen om kun­der­ne med bl. a. TDC, Te­lia og 3 tror virk­som­he­den sta­dig på suc­ces i frem­ti­den. Blandt an­det har Te­lenor in­ve­ste­ret ek­stra i at til­freds­stil­le kun­der­nes di­gi­ta­le be­hov. Ca. 300 me­d­ar­bej­de­re er fuld­tids­be­skæft ige­de med de nye om­stil­lin­ger. er ble­vet me­re ban­ge for, at det igen skift er og går i den for­ker­te ret­ning, « si­ger Ce­es’t Hart, adm. di­rek­tør i Carls­berg. De la­ve olie­pri­ser Som Berlingske Business be­skrev i går, hvi­ler uro­en i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en på tre pil­ler. Den ek­stremt la­ve olie­pris væk­ker usik­ker­hed an­gå­en­de mas­se­kon­kur­ser blandt ener­gi­sel­ska­ber, mens vækst­loko­mo­ti­vet Ki­nas op­brems­ning har åb­net spørgs­må­let om, hvem der skal træk­ke den sta­dig skrø­be­li­ge ver­den­s­ø­ko­no­mi ud af død­van­det eft er fi nanskri­sen. Som sub­sti­tut for Ki­na kig­ger man­ge mod USA, hvis øko­no­mi over en læn­ge­re pe­ri­o­de har haft for­års­tegn, men på det se­ne­ste er der og­så her tik­ket fl ere halv­grå, øko­no­mi­ske sta­tu­s­op­da­te­rin­ger ind.

» Tal­le­ne vi­ser eft er min vur­de­ring, at de, der hå­be­de på vækst, er ble­vet skuff ede. Ver­den er i frem­drift , men det går lang­som­me­re, end man­ge har reg­net med, « si­ger fi nans­di­rek­tør i DSV Jens Lund .

» Vi hav­de nog­le år med ko­los­sal vækst i be­gyn­del­sen af 00er­ne, hvor al­le kun­ne gå på van­det. Jeg Carls­berg i ny rus­sisk duk­kert Det rus­si­ske mar­ked er fort­sat bryg­ge­ri­kon­cer­nens pro­blem­barn, frem­går det af års­regn­ska­bet for 2015. Her op­nå­e­de man et drift sre­sul­tat på 8,5 mil­li­ar­der kro­ner. Men på grund af ud­for­drin­ger­ne på det rus­si­ske mar­ked, som Carls­berg før­ste gang ind­t­og i 2007, samt en svag ru­bel har sel­ska­bet nedskre­vet vær­di­en af si­ne ak­ti­vi­te­ter med næ­sten ni mil­li­ar­der kro­ner. Stør­ste­delen af nedskriv­nin­ger­ne er sket i Øst­eu­ro­pa, men og­så sel­ska­bets ki­ne­si­ske ak­ti­vi­te­ter er ble­vet re­vur­de­ret til en la­ve­re vær­di. Det be­ty der, at Carls­berg kom­mer ud af 2015 med et net­to­re­sul­tat på mi­nus 2,6 mil­li­ar­der. De dår­li­ge nyhe­der op­ve­jes dog af, at der er no­te­ret frem­gang i Asi­en. Virk­som­he­den præ­sen­te­rer en ny stra­te­gi­plan 16. marts i år. tror egent­lig, at vi skal væn­ne os til, at væk­sten og ud­vik­lin­gen går lidt lang­som­me end den­gang. «

» Lidt lang­som­me­re, « be­skri­ver me­get godt den ud­vik­ling, som de fl este øko­no­mer for­ven­ter. Der er iføl­ge dem ik­ke lagt op til en ny re­ces­sion. Al­li­ge­vel er såvel de glo­ba­le som de na­tio­na­le ak­tie­mar­ke­der fal­det mel­lem 10 og 15 pct. si­den nytår.

» Fryg­ten i dan­ske virk­som­he­der er, at der er sket et stem­nings­skift e, der er psy­ko­lo­gisk be­tin­get, men som kan dri­ve en pe­s­si­mis­me frem, der ska­ber en ne­ga­tiv vækst, « si­ger Lars Nør­by Jo­han­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i blandt an­dre Wil­li­am De­mant, Co­dan og Kø­ben­havns Luft hav­ne.

» Der er ik­ke sket fun­da­men­tale æn­drin­ger for virk­som­he­der­nes vil­kår. Vi ken­der pro­blem­stil­lin­ger­ne og ud­for­drin­ger­ne, og age­rer der­ef­ter, men vi kan ik­ke kon­trol­le­re den ne­ga­ti­ve spiral, an­ført af de sto­re kurs­fald på ak­tie­mar­ke­det i ja­nu­ar 2016, og som i sid­ste en­de kan få re­alø­ko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, « si­ger han. Mær­sk pres­ses af la­ve olie­pri­ser Dan­marks stør­ste virk­som­hed er hårdt pres­set af de la­ve olie­pri­ser og frag­tra­ter, der har ramt de to bæ­ren­de for­ret­nings­ben, Ma­ersk Li­ne og Ma­ersk Oil, hårdt. Over­skud­det eft er skat dyk­ke­de så­le­des fra 5,1 mia. dol­lar til 925 mio. dol­lar. Trods det mar­kan­te fald i con­tai­ner­ra­ter­ne og olie­pri­sen frem­hæ­ver le­del­sen, at grup­pen i 2015 le­ve­re­de et stærkt så­kaldt cas­h­fl ow for si­ne for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter. ( Et cas­h­fl ow er en op­gø­rel­se over virk­som­he­den ind­be­ta­lin­ger og ud­be­ta­lin­ger i en be­stemt pe­ri­o­de). Mær­sk har tabt 36 pct. af sin mar­keds­vær­di de sid­ste 12 må­ne­der. No­vo sty rt­dyk­ker i vær­di I mod­sæt­ning til fl ere stør­re dan­ske virk­som­he­der kun­ne No­vo Nor­disk pra­le af at ha­ve over­skud - end­da på he­le 35 mil­li­ar­der kro­ner. Men sel­ska­bets for­vent­nin­ger til 2016 og åre­ne frem har den for­gang­ne uge skabt ak­tie­pa­nik. Le­del­sen meld­te me­get for­sig­tigt ud at vil­le op­nå en salgs­vækst på 5- 9 pro­cent og en til­sva­ren­de frem­gang i drift sre­sul­ta­tet. På sigt for­ven­ter No­vo Nor­disk en to­cif­ret vækst i de kom­men­de år. Og det er for­ment­lig sidst­nævn­te, der har få­et me­di­ci­nal­gi­gan­tens ak­tier til at blø­de. De se­ne­ste fem da­ge har sel­ska­bet så­le­des tabt, hvad der mod­sva­rer mar­keds­vær­di­en af børskol­le­ga­er­ne FLS­midth, Carls­berg, TDC. Det sva­rer til en vær­di om­kring 180 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.