Lev væk

BT - - NYHEDER -

Der er in­gen grund til at væ­re sær­lig op­ti­mi­stisk i øje­blik­ket. Og hvis man går og hå­ber på hø­je­re vækst, kan man bli­ve skuff et, og­så i 2016 Lund­becks mil­li­ar­dun­der­skud Mas­si­ve nedskriv­nin­ger på pro­dukt­ret­tig­he­der og ud­gift er til om­struk­tu­re­rin­ger af virk­som­he­den har re­sul­te­ret i et drift sun­der­skud på svim­len­de 6,8 mil­li­ar­der kro­ner for me­di­ci­nal­virk­som­he­den Lund­beck. Det er pri­mært læ­ge­mid­let Re­xul­ti, som bru­ges til be­hand­ling af svær de­pres­sion og skizof­re­ni, der ko­ster dyrt i regn­ska­bet ved ik­ke at le­ve op til den vær­di, der tid­li­ge­re blev an­slå­et. Sam­ti­dig er det om­kost­nings­fuldt, at kon­kur­re­ren­de sel­ska­ber - på grund af ud­løb af pa­ten­ter - har mu­lig­hed for at la­ve ko­pi­ud­ga­ver af Lund­becks mid­ler. Det har bl. a. stor ind­fl ydel­se på virk­som­he­dens stør­ste pro­dukt, an­ti­de­pres­si­vet Ci­pra­lex, som faldt 44 pct. i 2015. Det sva­rer til et om­sæt­nings­tab på om­kring to mil­li­ar­der kro­ner i for­hold til 2014 - fra 4,6 mil­li­ar­der til 2,6 i 2016. Adm. di­rek­tør: Best. for­mand: An­tal an­sat­te: Adm. di­rek­tør: Best. for­mand: An­tal an­sat­te:

CARLS­BERG Års­regn­skab Adm. di­rek­tør: Best. for­mand:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.