Star Wars nær­mer sig vild re­kord

BT - - NYHEDER -

MIL­LI­ARD- SUC­CES Sel­ska­bet bag Star Wars, Walt Dis­ney, er kom­met for­ry­gen­de ud af det se­ne­ste kvar­tal med en re­kord­høj ind­tje­ning. Det op­ly­ste Dis­ney i sit regn­skab tirs­dag af­ten iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Dis­ney om­sat­te i før­ste kvar­tal af det forskud­te regn­skabsår for svim­len­de 15,24 mil­li­ar­der dol­lar, sva­ren­de til cir­ka 101 mil­li­ar­der kro­ner.

Det er knap to mil­li­ar­der dol­lar me­re end i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Det go­de re­sul­tat skal i høj grad til­skri­ves fil­men ’ Star Wars: The For­ce Awa­kens’, der blev en kom­merci­el kæm­pe­suc­ces ver­den over, ly­der det fra Dis­neys ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og be­sty­rel­ses­for­mand Bob Iger.

» Ført an af den fæ­no­me­na­le suc­ces med ’ Star Wars’ le­ve­re­de vi den hø­je­ste ind­tje­ning på et kvar­tal i sel­ska­bets hi­sto­rie. Vi er me­get til­fred­se med vo­res re­sul­ta­ter, « si­ger han i regn­ska­bet.

’ Star Wars: The For­ce Awa- Ført an af den fæ­no­me­na­le suc­ces med ’ Star Wars’ le­ve­re­de vi den hø­je­ste ind­tje­ning på et kvar­tal i sel­ska­bets hi­sto­rie kens’ nå­e­de iføl­ge Va­ri­e­ty for­le­den en ind­tje­ning på over to mil­li­ar­der dol­lar – 13 mil­li­ar­der kro­ner – ver­den over.

To mil­li­ar­der- mær­ket er be­mær­kel­ses­vær­digt, for­di Star Wars nu er lan­det i ka­te­go­ri med fil­me­ne ’ Ti­tan­tic’ og ’ Ava­tar’ i kam­pen om at væ­re den mest ind­tje­nen­de film i ver­den må­lt på bil­letsalg. Nær­mer sig ’ Ti­ta­nic’ På før­ste­plad­sen blandt de me­ste ind­tje­nen­de film er David Ca­merons ’ Ava­tar’ med cir­ka 2,8 mil­li­ar­der dol­lar, mens ’ Ti­ta­nic’ af sam­me in­struk­tør lan­der på en an­den­plads med cir­ka 2,2 mil­li­ar­der dol­lar.

Dis­ney- kon­cer­nen op­køb­te film­man­den Ge­or­ge Lucas’ be­røm­te filmstu­die til­ba­ge i 2012 for om­kring 4 mil­li­ar­der dol­lar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.