Frank­rig for­by­der mad­spild

BT - - NYHEDER -

MAD­SPILD I dag for­by­der Frank­rig som det før­ste land i ver­den mad­spild. Den nye lov, der al­le­re­de nu træ­der i kraft i he­le Frank­rig, for­by­der al­le lan­dets sto­re su­per­mar­ke­der at smi­de mad ud, hvis den ik­ke er ble­vet solgt in­den sid­ste salgs­da­to.

I ste­det skal de gi­ve mad­va­rer­ne til vel­gø­ren­hed, dy­re­fo­der el­ler til land­mænd, der kan bru­ge det som gød­ning. Hå­bet er at hal­ve­re mad­spil- det in­den 2025. Men Dan­mark er al­le­re­de li­ge så langt uden et for­bud. Do­ne­re­de 120.000 må­l­ti­der Det me­ner Dansk Su­per­mar­keds csr- di­rek­tør Helene Reg­nell fra Aar­hus, der er an­svar­lig for, at Føtex , Bil­ka og Net­to le­ver op til et so­ci­alt an­svar.

» Langt hen ad vej­en er det, hvad vi al­le­re­de gør. 75- 80 pro­cent af vo­res or­ga­ni­ske af­fald går til ener­gi, og sid­ste år do­ne­re­de vi 120.000 må­l­ti­der til Fø­de­va­reBan­ken, « si­ger hun til DR Østjylland.

Des­u­den læg­ger hun vægt på, at Dansk Su­per­mar­ked og­så i sam­ar­bej­de med Fø­de­va­reBan­ken og Fol­kekir­kens Nød­hjælp sidst på må­ne­den åb­ner et so­ci­alt su­per­mar­ked i Kø­ben­havn, der sæl­ger over­skud­sva­rer.

» Så Frank­rig er må­ske det før­ste sted, der for­by­der mad­spild, men det er ik­ke det før­ste land, der gør no­get ved det, « si­ger hun til DR Østjylland.

Dan­sker­ne smi­der år­ligt 500.000 ton fø­de­va­rer ud til en vær­di af op mod 8,4 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.