Ja, po­li­ti­ke­re vil­le lov­gi­ve i ren pa­nik

BT - - DEBAT -

PER­NIL­LE SKIP­PER

lidt i pa­nik for at frem­stå hand­le­kraft ige, hvil­ket man ek­sem­pel­vis så i for­slag om, at For­sva­rets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste skul­le ha­ve lov til at over­vå­ge dan­ske­re i ud­lan­det uden dom­mer­ken­del­se, over­våg­ning af vo­res num­mer­pla­der og ind­sam­lin­gen af op­lys­nin­ger om al­le fl ypas­sa­ge­re. Så er det ik­ke kun er men­ne­sker, der er mistænkt for no­get kri­mi­nelt, som bli­ver over­vå­get,

For mig men og­så Hr. og Fru Dan­mark. Selv­om det ik­ke har no­gen eff ekt.

må dan­sker­nes tryg­hed og sik­ker­hed al­drig bli­ve et spørgs­mål om res­sour­cer

NOG­LE PO­LI­TI­KE­RE GIK

på, at det kun er os selv, der kan gø­re ind­hug på ram­mer­ne for vo­res de­mo­kra­ti. Det kan ter­r­or­ri­ster­ne ik­ke. Der­for skal vi pas­se rig­tig me­get på. I et rets­sam­fund og de­mo­kra­ti er det vo­res frihedsrettigheder, vi for­sø­ger at be­skyt­te, så vi skal ik­ke selv be­gyn­de at gø­re ind­hug i dem. Når der ind­fø­res love, som be­græn­ser os i at be­væ­ge os frit, tæn­ke frit og hand­le frit, skal det ha­ve et me­get klart for­mål og væ­re et eff ek­tivt mid­del til at op­nå det.

MAN SKAL HU­SKE

at vi skal sør­ge for, at po­li­ti­et og eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne har de red­ska­ber, de skal bru­ge, men de skal ik­ke ha­ve me­re end nød­ven­digt og gø­re unø­digt ind­hug i vo­res frihedsrettigheder. Det, der egent­lig kan for­hin­dre ter­ror, er fore­byg­gel­se. Vi skal und­gå, at un­ge men­ne­sker bli­ver re­k­rut­te­ret af van­vit­ti­ge ek­stre­mi­ster. For at gø­re det skal vi bli­ve bed­re til ik­ke at for­sva­re, men for­kla­re, hvor­for det her sker.

DET ER KLART,

ig­no­re­re de ek­stre­me grup­pe­rin­ger, der vil ska­de vo­res sam­fund. Der­for var og er det by­den­de nød­ven­digt, at vi po­li­ti­ke­re føl­ger ud­vik­lin­gen og gi­ver po­li­ti­et de mus­k­ler, som kam­pen mod den­ne ond­skab kræ­ver. Der er ta­get en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver det se­ne­ste halvan­det år, som bå­de fo­ku­se­rer på fore­byg­gel­sen af ra­di­ka­li­se­ring og sik­rer, at po­li­ti­et kan hol­de øje med de ek­stre­me mil­jø­er. For mig må dan­sker­nes tryg­hed og sik­ker­hed al­drig bli­ve et spørgs­mål om res­sour­cer. Vi må er­ken­de, at ter­r­o­ri­ster­ne kom­mu­ni­ke­rer og re­k­rut­te­rer på so­ci­a­le me­di­er, Mes­sen­ger m. v. Der­for er det nød­ven­digt at kun­ne hol­de øje med dem.

VI KAN IK­KE

blev lan­ce­ret i fe­bru­ar sid­ste år, hav­de væ­ret un­der­vejs gen­nem læn­ge­re tid og var der­for på in­gen må­de for­ha­stet. Fle­re af de værk­tø­jer og res­sour­cer, som blev frem­lagt eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn, blev først en­de­ligt ved­ta­get i eft er­å­rets po­li­ti­aft ale.

DEN TER­R­OR­PAK­KE, DER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.