Ven­stres ko­ven­ding

BT - - DEBAT -

LAND­BRUG OG MIL­JØ BT har i de se­ne­ste da­ge sat fo­kus på mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sens ( V) tæt­te for­hold til den kon­tro­ver­si­el­le land­brugs­or­ga­ni­sa­tion » Bæ­re­dyg­tigt « Land­brug. Og tak for det.

Jeg har lyst til at spør­ge Ven­stre, hvor­for de i dag sto­ler så me­get på » Bæ­re­dyg­tigt « Land­brug, at man ko­pi­e­rer de­res in­put og gør det til re­ge­rin­gens po­li­tik, når man hu­sker, hvor­dan par­tiets tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann for­holdt sig til or­ga­ni­sa­tio­nen.

Hun meld­te i 2011 afb ud til en land­brugs­kon­fe­ren­ce i pro­test mod det pres og de trus­ler, som Bæ­re­dyg­tigt Land­brug ud­sat­te re­ge­rin­gen for.

» De fø­rer skræm­me­kampag­ne. De har pro­ble­mer med sand­he­den, « sag­de Ven­stres mil­jø­mi­ni­ster den­gang. Jeg vil ger­ne hø­re Eva Kjer Han­sen, hvad der har æn­dret sig si­den.

Hvad er ar­gu­men­ter­ne for at frem­me en så kon­tro­ver­si­el lob­by­or­ga­ni­sa­tions sag? Hvor­for sam­ar­bej­der hun så tæt med en or­ga­ni­sa­tion, der med stolt­hed har sagt, at de bry­der loven – og er tre­kvart li­geg­la­de med den sam­le­de dan­ske mil­jøvi­den­skab?

Selv­føl­ge­lig må man som po­li­ti­ker la­de sig in­spi­re­re af lob­by­or­ga­ni­sa­tio­ner og vi­den­skabs­folk. Fak­tisk kva­li­fi ce­rer det tit de­bat­ten. Men når man væl­ger så en­si­digt at la­de sig in­spi­re­re af den mest kon­tro­ver­si­el­le land­brugs­or­ga­ni­sa­tion, bli­ver det pro­ble­ma­tisk. Vi skal som po­li­ti­ke­re lyt­te, men vi skal lyt­te he­le vej­en rundt. Og så er jeg des­u­den me­get i tvivl om, hvor­vidt den linje, » Bæ­re­dyg­tigt « Land­brug læg­ger, er sær­lig re­præ­sen­ta­tiv for den sam­le­de kon­ven­tio­nel­le land­brugs­stand i Dan­mark i dis­se år.

Jeg tror, at man­ge land­mænd fø­ler sig li­ge så for­bund­ne til na­tu­ren, som vi an­dre gør, og at de der­for har et øn­ske om fo­kus på nye løs­nin­ger, der pe­ger i ret­ning at et æg­te og bæ­re­dyg­tigt land­brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.