Er­kend ne­der­la­get og træk re­for­men

Det er rent ud sagt en ham­ren­de elen­dig sko­lere­form, og det bør po­li­ti­ker­ne er­ken­de og rå­de bod på

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Hvad har du la­vet i sko­len i dag?’ spør­ger jeg min søn på klas­sisk og ke­de­lig manér. ’ Jeg har set Youtu­be- vi­deo­er med den der grøn­ne vingum­mi­bam­se’, er hans alt an­det end klas­si­ske svar. Det er alt­så ik­ke dét, der er me­nin­gen med at gå i sko­le, hvis du spør­ger mig. Og hvis du spør­ger mi­ne Fa­ce­book- ven­ner, som for­le­den gav de­res be­syv med i en de­bat om fol­ke­sko­lere­for­men. Her er et par af de­res svar på, hvad de ek­stra ti­mer i sko­len bli­ver brugt på: kort­spil, se Youtu­be, spil­le spil på iPad’en, fri leg, spil­le Stra­te­go, se fi lm.

PA­NE­LET Lad dem sid­de og se Youtu­be­vi­deo­er med en grøn vingum­mi­bam­se

JEG ER IK­KE ude eft er den en­kel­te læ­rer el­ler den en­kel­te sko­le. Jeg er ude eft er re­for­men og po­li­ti­ker­ne. For det er rent ud sagt en ham­ren­de elen­dig sko­lere­form, og det bør po­li­ti­ker­ne er­ken­de og rå­de bod på – jo hur­ti­ge­re, des bed­re. I den­ne uge åb­ne­de Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et gan­ske vist en diskret kat­t­e­lem, så sko­ler­ne i stil­hed kan sløj­fe nog­le af de så­kald­te UU- ti­mer og FF- ti­mer. Det står for ’ Un­der­støt­ten­de Un­der­vis­ning’ og ’ Fag­lig For­dy­bel­se’ – el­ler skul­le vi hel­le­re kal­de det ’ Ubru­ge­lig Un­der­hold­ning’ og ’ Fri Film’? Sam­ti­dig er fl ere par­ti­er be­gyndt at hvi­ske om, at re­for­men nok snart skal la­ves en lil­le smu­le om. BEG­GE DE­LE ER selv­føl­ge­lig skridt i den rig­ti­ge ret­ning. Men hvor­for ik­ke med høj og klar stem­me si­ge det, som det er: Vi tog fejl! Re­for­men fun­ge­rer ik­ke. Bør­ne­ne spil­der de­res tid. Hver­ken for­æl­dre, læ­re­re el­ler ele­ver er gla­de for den – og nu skyn­der vi os at smi­de den i skral­des­pan­den. Ja, jeg kan ik­ke se an­den grund, end at po­li­ti­ker­ne er nog­le dår­li­ge ta­be­re, som ik­ke tør stil­le sig op på tv og in­drøm­me de­res fejl. OG HVAD ER det så for nog­le po­li­ti­ke­re? Er det de bor­ger­li­ges skyld? El­ler er det de rø­de, der har klok­ket i det? Fak­tisk er fol­ke­sko­lere­for­men hver­ken rød el­ler blå. Den er grå – grå som Slots­hol­mens ano­ny­me em­beds­mænd. Lars Løk­ke Ras­mus­sens for­ri­ge re­ge­ring fo­re­slog i 2010 at re­for­me­re fol­ke­sko­len un­der over­skrift en ’ Fag­lig­hed og Fri­hed’. Dét var den rø­de op­po­si­tion væl­digt kri­ti­ske over­for, for nu skul­le fol­ke­sko­len alt­så ha­ve ro.

DA HEL­LE THOR­NING- SCH­MIDT så over­tog re­ge­rings­mag­ten og gjor­de Chri­sti­ne An­tor­i­ni til un­der­vis­nings­mi­ni­ster, kom ide­en om en ’ Ny Nor­disk Sko­le’. Hvor læk­kert og mo­der­ne nav­net end var, blev sel­ve for­lø­bet som be­kendt uma­n­er­lig grimt og klod­set: Det end­te i ra­sen­de læ­re­re og si­den­hen ra­sen­de for­æl­dre, som var tvun­get til at ta­ge bør­ne­ne med på ar­bej­de un­der den fi re uger lan­ge lo­ck­out. BAG BÅ­DE DET ene og det an­det for­slag stod Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets em­beds­mænd. ’ Mi­ni­stre kom­mer og går, em­beds­mænd be­står’, ly­der en gam­mel ta­le­må­de – og til sidst kom den rø­de re­ge­rings re­form da og­så til at lig­ne det op­rin­de­li­ge bor­ger­li­ge for­slag til for­veks­ling. Det blev ved­ta­get af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, SF, De Ra­di­ka­le, Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve og Dansk Fol­ke­par­ti. JEG HAR ET for­slag til en pas­sen­de straf til po­li­ti­ker­ne: Lad dem sid­de og se Youtu­be- vi­deo­er med en grøn vingum­mi­bam­se i et par ti­mer hver dag. Dét skal nok få dem til at knæk­ke. Og så vil de ind­se, at de er nødt til at er­ken­de ne­der­la­get og træk­ke fol­ke­sko­lere­for­men til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.