Trumps præ­si­dent- odds fal­der mar­kant

BT - - NYHEDER -

ODDS Den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat Do­nald Trumps odds for at bli­ve USAs næ­ste præ­si­dent er mar­kant for­bed­ret, ef­ter at han vandt pri­mær­val­get i sta­ten New Hamps­hi­rei tirs­dag. Rig­man­den har nu ha­let ind på fa­vo­rit­ten Hil­lary Cl­in­ton. Hvis Trump bli­ver den næ­ste præ­si­dent i USA, kan man få si­ne pen­ge 5,5 gan­ge igen hos Lad­bro­kes. Ef­ter sid­ste uges valg i Iowa gav Do­nald Trump odds 8.

Do­nald Trump blev kun num­mer to i Iowa ef­ter Ted Cruz, der er se­na­tor i Te­xas.

Lad­bro­kes an­slår, at Trumps chan­cer for at bli­ve præ­si­dent er ste­get fra 13 til 18 pro­cent ef­ter sej­ren i New Hamps­hi­re, og det gør ham til fa­vo­rit ef­ter de­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton, som gi­ves 50 pro­cent chan­ce for at flyt­te ind i Det Hvi­de Hus. Cl­in­ton er sta­dig fa­vo­rit Cl­in­ton tab­te dog til Ber­nie San­ders i New Hamps­hi­re.

Hil­lary Cl­in­ton, som er tid­li­ge­re præ­si­dent­frue og uden­rigs­mi­ni­ster, har læn­ge væ­ret fa­vo­rit til at bli­ve den de­mo­kra­ti­ske præ­si­dent­kan­di­dat, men er nu stærkt ud­for­dret af Ber­nie San­ders fra sta­ten Delawa­re.

» Det kun­ne ik­ke væ­re gå­et me­get bed­re for Trump i New Hamps­hi­re, « si­ger Mat­t­hew Shad­di­ck, som er chef for po­li­ti­ske spil hos Lad­bro­kes.

» Det er må­ske dår­li­ge nyhe­der for re­pu­bli­ka­ner­ne, men det er end­nu vær­re nyhe­der for os book­ma­ke­re, som står til at skul­le ud­be­ta­le man­ge pen­ge. «

Han hen­vi­ser til, at Trump gav pen­ge­ne 100 gan­ge igen, da rig­man­den er­klæ­re­de sit kan­di­da­tur i ju­ni sid­ste år.

Marco Ru­bio, se­na­tor fra Fl­o­ri­da, for­bed­re­de si­ne mu­lig­he­der for at bli­ve re­pu­bli­ka­ner­nes præ­si­dent­kan­di­dat, ef­ter at han gjor­de det godt ved det før­ste pri­mær­valg i Iowa, men er rø­get til­ba­ge ef­ter en lun­ken mid­ter­pla­ce­ring i New Hamps­hi­re.

Hans chan­cer for at bli­ve præ­si­dent er nu iføl­ge Lad­bro­kes fal­det fra 26 til 11 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.