Kom af med din gæld og få sund øko­no­mi

BT - - NYHEDER -

GU­I­DE For man­ge kan en tur i po­st­kas­sen væ­re for­bun­det med ban­ge anel­ser for ru­de­k­u­ver­ter. Og den ro­li­ge nat­te­søvn kan bli­ve for­vand­let til våg­ne næt­ter, når reg­nin­ger og ryk­ke­re ho­ber sig op, for­di må­nedsløn­nen ik­ke slår til. Knap en mil­li­on dan­ske­re har bøvl med øko­no­mi­en i hver­da­gen, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Nor­dea.

Man­ge en­der der­for med at op­ta­ge dy­re for­brug­s­lån for en­ten at kun­ne be­ta­le en reg­ning el­ler kø­be nye for­brugs­va­rer.

Men det er skru­en uden en­de, og det gør kun øko­no­mi­en dår­li­ge­re og gæl­den dy­re­re. Der­u­d­over ri­si­ke­rer man helt at mi­ste over­blik­ket over øko­no­mi­en.

» Hvis man vil ha­ve sin øko­no­mi på ret kurs igen, er det helt af­gø­ren­de, at man sæt­ter sit for­brug væ­sent­ligt ned og hol­der op med at lå­ne fle­re pen­ge, « si­ger Mi­cha­el Møl­ler, pro­fes­sor ved in­sti­tut for fi­nan­si­e­ring på Co­pen­ha­gen Business School. Et langt, sejt træk Der­for skal man sæt­te sig ned og gå sin øko­no­mi grun­digt ef­ter i søm­me­ne for at se på, hvad man har af ind­tæg­ter og ud­gif­ter hver må­ned.

Sam­ti­dig skal man ac­cep­te­re, at en sund øko­no­mi er et langt, sejt træk, da dår­lig øko­no­mi of­te er et re­sul­tat af dår­li­ge va­ner, der kan væ­re svæ­re at bry­de.

» Alt, hvad man kan und­væ­re i sin dag­lig­dag, skal spa­res væk. Har man et fit­nes­sa­bon­ne­ment, skal det op­si­ges, og kan man få et bil­li­ge­re mo­bi­la­bon­ne­ment, skal man få det, « si­ger Ann Lehmann Eri­ch­sen, for­bru­ge­rø­ko­nom i Nor­dea.

Bå­de Mi­cha­el Møl­ler og Ann Lehmann Eri­ch­sen rå­der og­så til, at man får skabt sig et over­blik over, hvor me­get gæld man har, og hvor man­ge man skyl­der pen­ge væk til.

Go­de råd til at sæn­ke for­bru­get Regn ud hvor me­get du må bru­ge hver uge, og hæv det be­løb i kon­tan­ter hver man­dag. Brug ik­ke me­re end det.

For jo fle­re kre­di­to­rer man skyl­der pen­ge, jo dy­re­re er det i må­ned­li­ge ren­ter.

Det kan der­for væ­re en god re­gel at hø­re sin bank om mu­lig­he­den for at sam­le gæl­den ét sted.

Hvis man al­li­ge­vel skul­le væ­re så uhel­dig, at ban­ken ik­ke er vil­lig til at hjæl­pe, skal man ik­ke fortviv­le helt.

For man kan og­så med for­del selv se på, hvil­ke af ens lån, der har de hø­je­ste ren­ter, og som der­for er vig­tigst at kom­me af med først, mens man så be­ta­ler lidt min­dre til de an­dre.

» I den for­bin­del­se kan det fak­tisk godt be­ta­le sig at ta­ge en snak med si­ne kre­di­to­rer for at fin­de en god af­be­ta­lings­ord­ning, « si­ger Ann Lehmann Eri­ch­sen.

Hos en­kel­te kre­di­to­rer kan man nem­lig få la­vet en af­ta­le om en ydel­ses­ud­sky­del­se i nog­le må­ne­der, mens man ka­ster sig over de dy­re­ste lån først.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.