Fær­re sø­ger asyl i Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER -

Kø­en af asylan­sø­ge­re hos de sven­ske ud­læn­din­ge­myn­dig­he­der er ble­vet be­ty­de­ligt kor­te­re end for blot et par må­ne­der si­den. Avi­sen Da­gens Nyhe­ter skri­ver, at der si­den be­gyn­del­sen af ja­nu­ar er sket et dra­stisk fald i an­tal­let af asylan­sø­ge­re. Der kom­mer nu om­kring 90 pro­cent fær­re asylan­sø­ge­re hin­si­dan end i novem­ber.

Ud­over, at der al­tid kom­mer fær­re asylan­sø­ge­re til Sve­ri­ge hen over vin­te­r­en, me­ner Pi­er­re Ka­ratzi­an fra den sven­ske ud­læn­din­ge­sty­rel­se - Mi­gra­tions­ver­ket - og­så, at år­sa­gen kan væ­re den øge­de græn­se­kon­trol:

» Id- og græn­se­kon­trol­len i Sve­ri­ge og det øv­ri­ge Eu­ro­pa har sand­syn­lig­vis og­så haft en ind­fly­del­se. En an­den fak­tor, der kan spil­le ind, er, at lan­de­ne i det ve­st­li­ge Bal­kan har ind­ført en me­re re­strik­tiv græn­se­kon­trol, « si­ger han til Da­gens Nyhe­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.