Kun Pe­len over­le­ve­de

BT - - NYHEDER -

MIRA­KEL- RED­NING 20- åri­ge Pe­len Hus­se­in hav­de hel­det med sig, da han ræd­sels­sla­gen klam­re­de sig til rester­ne af den for­li­ste flugtbåd. Den sy­ri­ske flygt­ning var på vej fra Tyr­ki­et til den græ­ske ø Les­bos, da bå­den for­li­ste i Edre­mit­bug­ten i Det Ægæ­i­ske Hav. Kun stæv­nen stak op over ha­vover­fla­den, da en red­nings­he­li­kop­ter fra det tyr­ki­ske kyst­værn fik øje på den lil­le or­an­ge plet i ha­vet.

Fem mi­nut­ter se­ne­re var Pe­len Hus­se­in ble­vet hjul­pet op i he­li­kop­te­ren, og i ste­det for at klam­re sig til den syn­ken­de båd var han på vej ind på den sik­re land­jord.

An­dre flygt­nin­ge var min­dre hel­di­ge. Mens Pe­len Hus­se­in blev red­det, druk­ne­de 33 mi­gran­ter i to bå­du­lyk­ker i Det Ægæ­i­ske Hav man­dag, da de for­søg­te at kryd­se ha­vet fra Tyr­ki­et til Græken­land. Det rap­por­te­rer fle­re tyr­ki­ske me­di­er iføl­ge AFP. 22 men­ne­sker druk­ne­de, da de­res båd sank ud for Edre­mit i Ba­li­kesir- provin­sen, og kort tid ef­ter druk­ne­de 11 men­ne­sker ud for Iz­mir. Beg­ge bå­de for­søg­te at nå frem til den græ­ske ø Les­bos. 360 druk­ne­de i ja­nu­ar I ja­nu­ar druk­ne­de 360 flygt­nin­ge og mi­gran­ter på de­res vej over Mid­del­ha­vet, vi­ser tal fra Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion ( IOM).

EU har tru­et med at smi­de Græken­land ud af Schen­gen- sa­m­ar­bej­det, hvis ik­ke myn­dig­he­der­ne får styr på kon­trol­len med lan­dets yd­re græn­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.